Aktualizované: 4. mája 2018

Občania nelenia ani tento rok, Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 prináša pestrú paletu tém

Pribudne v Trnave rodová aleja? Ožijú v uliciach mesta tradičné remeslá? Bude sídliskový vnútroblok vďaka úprave zelene inšpiráciou aj pre iných obyvateľov mesta? To všetko už v najbližších mesiacoch ukáže výsledok snahy aktívnych občanov, ktorí prišli tento týždeň na prvé kolo stretnutí tematických skupín v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu (PR).

Nápady pre participatívne komunity Kultúra a šport, Sociálne témy, Verejný priestor a zeleň prišli od dvoch desiatok občanov, ktorí sa stretnutí na trnavskej radnici zúčastnili. Počas stretnutí sa pokračovalo v diskusii zámerov, ktoré odzneli počas prvého verejného stretnutia v apríli 2018. Tie pokrývajú rozličné sféry života, zameriavajú sa na rozšírenie portfólia kultúrnych i športových akcií, sociálnu problematiku, renováciu verejných priestorov či posilnenie turistických služieb v meste.

Stretnutie participatívnej komunity Sociálne témy v stredu 2. mája o 17.00 h prinieslo tieto podnety:

Detský ekošatník – nápad predstavila riaditeľka Centra pomoci pre rodinu. V rámci neho by sa vytvoril priestor, v ktorom by bolo celoročne uskladnené sezónne detské oblečenie. To do centra prinášajú rodičia po svojich deťoch, následne by si ho mohli odniesť rodiny v ťažkej sociálnej situácii.

Aktivity pre deti na Coburgovej – nápad pochádza z dielne OZ Koburgovo. V rámci občianskeho projektu by chceli revitalizovať a oplotiť areál na rôzne voľnočasové aktivity s deťmi z okolia, ktoré sa v súčasnosti potĺkajú po ulici. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali možnosť tráviť čas po škole zmysluplne a organizovane – hrami, aktivitami či prácou na zeleninových hriadkach, o ktoré by sa starali. Z PR by sa dala financovať aj kúpa staršej maringotky, kde by sa odkladalo náradie a ďalší materiál.

Aktívne strávený voľný čas 2 – ide o pokračovanie minuloročného projektu Aktívne strávený voľný čas, ktorého cieľom bolo poskytnúť priestor na stretávanie sa rodín, ktoré majú dieťa s postihnutím. Vďaka nemu sa každý mesiac stretávali tieto rodiny pri aktivitách s dobrovoľníkmi a užili si spolu zábavu pri hrách aj športe. Tento rok by si predkladatelia z OZ Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus predstavovali stretnutia vonku, ideálne v centre mesta, prípadne v promenáde. Do aktivít by sa mohla zapojiť aj široká verejnosť, vďaka čomu by sa búrali bariéry a posilnila by sa inklúzia rodín s deťmi so zdravotným postihnutím.

Vybudovanie futbalového ihriska na Coburgovej ulici – deťom z prostredia sociálne slabších rodín chýba v lokalite priestor na hru a športové vyžitie. Objavil sa preto návrh na vybudovanie trávnatého ihriska, čo si vyžaduje úpravu pozemku zarasteného bujnou vegetáciou – vyklčovanie krov a zatrávnenie. Do prác by sa zapojila miestna komunita z Coburgovej. Keďže predpokladaná investícia presahuje výšku 5 tisíc eur, čo je limit pre občianske projekty, bude podnet zrejme podaný investičné zadanie, ktoré môžu byť financované až do výšky 50 000 eur. Pri zadaniach je potrebné získať podpis minimálne dvadsiatich obyvateľov mesta. Táto idea bola presunutá do participatívnej komunity Verejný priestor a zeleň.

Na stretnutie participatívnej komunity Kultúra a šport prišli 2. mája o 18.30 h občania s týmito podnetmi:

Oživenie tradičných remesiel – podujatie občianskeho združenia U Zlatej priadky realizované vonku (napr. v Kamennom mlyne) počas leta. Ide o tvorivé dielne pre deti zamerané na tradičné remeslá.

Festival nezávislých divadiel – podľa predkladateľov dnes v Trnave chýbajú alternatívne divadelné predstavenia, chceli by preto v meste založiť novú divadelnú tradíciu.

Galéria Výklad – pokračovanie galerijnej činnosti mladých umelcov pod patronátom NO Bronco v priestoroch Pod stĺpmi, ktoré sa začalo minulý rok. Momentálne sú výstavy pozastavené, keďže sa budova rekonštruuje, od roka 2019 by mala Galéria Výklad opäť prinášať originálne inštalácie.

Komunitný priestor pre stredoškolákov – podpora činnosti Stredoškolského parlamentu v Mladej Arche. Zámerom je vytvoriť komunitný bod, v ktorom by sa stredoškoláci stretávali, organizovali prednášky a workshopy a venovali by sa aktivitám súvisiacim s neformálnym vzdelávaním.

Na stretnutiach komunity Verejný priestor a zeleň 3. mája o 17.30 h sa diskutovalo o nasledovných zámeroch:

Frisbee golf alebo diskgolf – vytvorenie nového športového areálu (približne 1ha veľkého) so špeciálnymi košmi, kde sa dá hrať tzv. frisbee golf. Ide zatiaľ o pomerne neznámu športovú aktivitu, ktorá by však mohla osloviť širokú verejnosť i školy.

Rozšírenie zóny na grilovanie v Kamennom mlyne – vybudovanie ďalších grilov, aby sa rozšírila možnosť relaxácie v obľúbenej oddychovej zóne Trnavčanov. Konkrétnu predstavu, ako by mohli grily vyzerať, budeme mať k dispozícii na ďalšom stretnutí.

Revitalizácia obecného dvora v Modranke – pokračovanie minuloročného projektu, ktorý sa vlani nestihol zrealizovať. Zámer bude uskutočnený dodatočne, keďže sa podarilo preniesť finančné prostriedky z mestského rozpočtu do tohto roku. Tohtoročný podnet bude predložený investičné zadanie, v rámci ktorého by mala byť položená nová dlažba, pribudnúť by malo sedenie, revitalizovala by sa zeleň a vybudovala sa vstupná bránka do obecného dvora v Modranke.

Zvonček šťastia – navrhovateľ by chcel Trnavu obohatiť o novú, nevšednú atrakciu. Zvonček šťastia by vytvoril umelecký kováč, stál by v centre mesta a lákal by okoloidúcich, aby si naň pre šťastie zazvonili. Výtvarný návrh by obsahoval symbolické prvky typické pre Trnavu.

Rodová aleja – možnosť pre Trnavčanov zasadiť si vlastný rodový strom. Dôležité je zistiť, či mesto má k dispozícii vhodný pozemok, na ktorom by mohla vyrásť nová aleja, prípadne aktivitu spojiť s plánovanou výsadbou v meste. Je tiež potrebné sa zamyslieť nad starostlivosťou o stromčeky.

Revitalizácia ihriska detského domova a jeho otvorenie verejnosti – vonkajší areál Detského domova na Botanickej ulici je nevyhovujúci, podnet sa preto týka jeho renovácie – počnúc novými hernými prvkami a úpravou zelene zahŕňa aj vybudovanie altánku s grilom. Areál by v určitý čas mohla využívať aj verejnosť, tým by sa tak vytvorila možnosť integrácie detí z detského domova do spoločnosti. Keďže nejde o mestský pozemok, je dôležité preveriť možnosti realizácie podnetu.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Sambucusa/Parráka – podnet sa týka sídliskového vnútrobloku, ktorý by mal získať novú, upravenú podobu. Navrhovateľ by chcel zanedbaný dvor zmeniť na príjemné, estetické miesto určené na relax, pestovanie zeleniny a ovocia a aktivity pre obyvateľov. Zámer zahŕňa úpravu zelene, vybudovanie nových hracích prvkov aj umiestnenie mobiliáru.

Podnet z participatívnej komunity Rôzne (3. mája o 18.30 h):

Turistická trasa po Trnave – podnet reflektuje súčasné možnosti pre turistov v Trnave a zameriava sa na ich rozšírenie. V rámci neho ráta s vytvorením nového turistického okruhu označeného QR kódmi. Ich umiestnenie treba ešte premyslieť – otázne je pripevnenie tabuliek na budovách, chodníku či na osvetlení. Po načítaní tohto kódu by návštevníci mesta dostali informácie o pamiatke v textovej, audio i video podobe vo viacerých jazykoch. Informácie by zozbierala a upravila sama autorka projektu, a to tak, aby vyzdvihla najväčšie zaujímavosti o pamiatkach. Zároveň by sa v rámci projektu nainštalovala kamera, ktorá by urobila fotografiu turistov v našom meste s dominantami v pozadí a zároveň by ju systém odoslal na ich e-mail.

Keďže ide o zásah do verejného priestoru, rozhodli sme sa presunúť tento podnet do komunity Verejný priestor a zeleň. V participatívnej komunite Rôzne nie sú momentálne žiadne podnety, preto bude pravdepodobne zrušená a tohtoročné projekty budeme tvoriť v troch vyššie uvedených tematických skupinách.

Prvé kolo stretnutí participatívnych komunít je za nami. Čakajú nás ďalšie dve, počas ktorých budú vznikať ďalšie nové nápady a rozvíjať sa tie, ktoré už máme. Na to, aby sa z nápadu stal projekt, je potrebná účasť navrhovateľov aspoň na dvoch stretnutiach tematických komunít.

Ďalšie termíny stretnutí participatívnych komunít:

Participatívna komunita Kultúra a šport: 9. mája o 17.30 h, 21. mája o 17.30 h

Participatívna komunita Sociálne témy: 10. mája 17.30 h, 24. mája o 17.30 h

Participatívna komunita Verejný priestor a zeleň: 16. mája o 17.30 h, 28. mája o 17.30 h

S občanmi Trnavy budeme o ich nápadoch diskutovať aj 12. mája na Trnavskom rínku. Nájdete nás v stánku Participatívneho rozpočtu. Podnety zbierame od 9.00 do 11.30 hod. Ak sa s nami podelíte o svoje myšlienky a začnete s nami tvoriť svoj participatívny zámer, ráta sa vám to ako účasť na participatívnej komunite. Tešíme sa na vás!

Aktualizované: 26. apríla 2018

Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 sa začal, dvere pre vaše nápady sú otvorené

Túžite po komunitnej záhrade, chcete zorganizovať podujatie, či máte iný zaujímavý nápad, ktorý by ste chceli zrealizovať, no chýbajú vám financie? Participatívny rozpočet pre Trnavu je tu práve pre tých, ktorí majú chuť aktívne sa zapojiť do diania v meste. Samospráva spúšťa už tretí ročník a zaujímavé nápady môžu aj tento rok dostať zelenú. Na občianske projekty je tento rok vyčlenených 50 tisíc eur, pričom maximálna výška príspevku je päťtisíc eur. Stretnutia participatívnych komunít, teda tematických skupín, do ktorých môžete vstúpiť so svojimi návrhmi, sa začínajú už 2. mája 2018.

Novinkou tohto ročníka participatívneho rozpočtu je, že okrem finančnej podpory občianskych projektov mesto vyčlenilo aj ďalších 150 tisíc eur na tzv. zadania. Ide o investičné akcie, ktoré sú finančne náročnejšie a majú dlhodobejší prínos pre život v meste – môže ísť napríklad o opravy chodníkov či ciest, budovanie cyklochodníkov, revitalizáciu verejných priestorov či výstavbu detských ihrísk. Zadania realizuje mestský úrad, avšak návrhy môžu podávať samotní občania, pričom musia preukázať podporu ďalších minimálne 20 obyvateľov mesta. Maximálna výška podpory je 50 000 eur na jedno zadanie.

Využite príležitosť a príďte na stretnutie, kde môžete prezentovať svoje nápady. V tomto ročníku máme otvorené štyri tematické skupiny, ktoré sa budú počas mája schádzať v priestoroch radnice na Hlavnej 1.

Prvé kolo stretnutí sa uskutoční v týchto termínoch:

2. mája o 17.00 h: participatívna komunita SOCIÁLNE TÉMY

2. mája o 18.30 h: participatívna komunita KULTÚRA A ŠPORT

3. mája o 17.00 h: participatívna komunita VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ

3. mája o 18.30 h: participatívna komunita RÔZNE

Aktualizované: 22. marca 2018

Nový ročník Participatívneho rozpočtu pre Trnavu odštartuje v pondelok 9. apríla 2018 na 1. verejnom stretnutí

Pozývame vás na prvé verejné stretnutie k novému ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu!
V pondelok 9. apríla 2018 o 18.00 hod. si v zasadačke mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici predstavíme nové pravidlá PR pre Trnavu, na ktorých sme v uplynulých mesiacoch spolu s vami pracovali, a dáme priestor na vaše nápady a návrhy, ako vylepšiť naše mesto. 🙂

Tešíme sa na vás!

Pripojte sa k udalosti na Facebooku

Aktualizované: 2. januára 2018

Participatívny rozpočet v Trnave bude v roku 2018 fungovať podľa nových pravidiel

Po dvoch pilotných ročníkoch Participatívneho rozpočtu (PR) sa Mesto Trnava rozhodlo vyhodnotiť celý proces a pristúpiť k jeho úprave. Základným krokom bude prijatie pravidiel, podľa ktorých bude PR prebiehať v budúcnosti. Návrh pravidiel prináša dve základné novinky. PR by mal prebiehať počas dvoch rokov a obyvatelia mesta budú rozhodovať nie len o občianskych projektoch, ale aj o investičných zadaniach. O finálnej podobe pravidiel PR rozhodne mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí.

Prečo nové pravidlá?

Cieľom nových pravidiel PR je definovať základný rámec a podmienky, za ktorých bude Participatívny rozpočet v Trnave prebiehať. Výsledkom má byť mapa krokov, ktoré je potrebné vykonať pre úspešný Participatívny rozpočet.

Prečo dvojročný cyklus?

Prax ukázala, že požiadavky, ktoré chcú obyvatelia prostredníctvom PR riešiť si vyžadujú dlhšiu dobu na prípravu. Napríklad realizácia investičných projektov typu detské ihrisko, alebo úprava verejných plôch, je nutné riešiť minimálne jeden kalendárny rok. Z toho dôvodu počas prvého roka PR budú obyvatelia prichádzať so svojimi nápadmi, o ktorých v jeho závere aj rozhodnú. V druhom roku sa jednotlivé projekty a zadania budú realizovať.

Aký je rozdiel medzi investičným zadaním a občianskym projektom?

Občianske projekty môžu byť drobné investičné akcie, podujatia, alebo inovatívne služby, ktoré navrhujú, a zároveň aj realizujú obyvatelia v spolupráci s mestom do maximálnej výšky 5 000 €. Investičné zadania rovnako navrhnú obyvatelia mesta, ale svojou náročnosťou si vyžadujú realizáciu zo strany samosprávy. Ich maximálny rozpočet by mal byť vo výške 50 000 € pre jedno zadanie.

Ako sa nové pravidlá tvoria?

Nové pravidlá sa Mesto Trnava rozhodlo pripraviť spoločne s verejnosťou. Na začiatku novembra 2017 samospráva pripravila stretnutie s obyvateľmi, ktorí participovali na PR v roku 2016 a 2017. Na základe ich spätnej väzby prebehlo 30. novembra druhé diskusné fórum o témach, ktoré bolo potrebné na základe ich skúsenosti v rámci PR upraviť. Do tejto diskusie boli prizvaní predstavitelia aktívnych združení, organizácií, spolkov, či športových klubov, ktoré pôsobia v Trnave.

Podnety z oboch stretnutí boli zapracované do návrhu pravidiel PR, ktoré mesto zverejnilo 2. januára 2018. Do 16. januára majú obyvatelia Trnavy možnosť poslať samospráve svoje postrehy k zverejnenému návrh pravidiel, a to na adresu participacia@trnava.sk.

V utorok, 9. januára môžu svoj názor vyjadriť aj osobne na verejnom stretnutí, ktoré sa uskutoční od 17.00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva v budove Radnice.

Na 18. januára 2018 je naplánovaný odborný panel, ktorého súčasťou budú projektoví koordinátori PR za roky 2016 a 2017, zástupcovia mestského úradu a poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva v Trnave. Úlohou panelu bude nájdenie zhody na podobe finálneho návrhu pravidiel, ktorý sa predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu vo februári 2018.

 

Návrh pravidiel PR vo formáte PDF

Aktualizované: 14. decembra 2017

Dominik Drdúl, koordinátor PR pre Trnavu 2017, získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska

Je nám potešením podeliť sa o skvelú správu týkajúcu sa jedného z našich tohtoročných koordinátorov participatívnych projektov Dominika Drdula. V stredu 13. decembra 2017 si prevzal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Do národnej súťaže ho nominovala jeho Alma Mater, Právnická fakulta Trnavskej univerzity.

Dominik Drdul je mladý aktivista, ktorý sa zasadzuje za lepší život ľudí so zdravotným znevýhodnením. Narodil sa s rázštepom chrbtice, v dôsledku čoho od útleho detstva používa vozík. Vďaka odhodlanej mame Terézii Drdulovej  dostal potrebnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, a tým aj šancu žiť normálne napriek svojmu hendikepu. Vo voľnom čase rád športuje, fotografuje a číta. Tiež pôsobí ako dobrovoľník v občianskom združení Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus.

Dominik je aktívnym občanom. Tento rok sa zapojil aj do Participatívneho rozpočtu pre Trnavu s projektom Aktívne strávený voľný čas. Cieľovou skupinou jeho projektu boli rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, aktívni mladí ľudia bez postihnutia a aktívni mladí ľudia so zdravotným postihnutím. Získavanie zručností s plánovaním a organizáciou, odovzdávanie svojich skúseností a zručností medzi rodičmi a deťmi, ale i zmysluplne strávený čas boli jeho víziou, ktorú sa snažil pretaviť od júna až do decembra 2017 do každomesačných aktivít. Šport, rôzne pohybové aktivity, tvorivé dielne a výroba drobných adventných predmetov boli obsahom vzájomných stretnutí.

Štartovacia čiara v živote nebýva pre všetkých rovnaká a aj počas života nás môže všeličo postretnúť. Choroba, postihnutie, úraz. Ak sú však vytvorené vhodné podmienky, napr. vo forme inkluzívneho vzdelávania, a obklopujú nás ľudia, ktorí pomáhajú, sú solidárni a chápaví, môžeme dosiahnuť napriek nepriazni osudu svoje sny a motivovať ďalších, tak ako to zaiste robí Dominik.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého a druhého stupňa VŠ štúdia alebo doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách na Slovensku, ich talent, cieľavedomosť, úspešnosť, a predstaviť ich širokej verejnosti a dať im zároveň možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Jednotlivé nominácie posudzujú garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Dominik, srdečne blahoželáme!

Aktualizované: 17. júla 2017

Rozbehli sme realizácie participatívnych projektov ročníka 2017

Veľmi nás teší, že participatívne projekty, ktoré občania navrhli tento rok, a ktorým verejnosť prejavila svoju podporu, sa stávajú realitou. Na jednotlivých podstránkach projektov nájdete informácie o tom, ako sa nám darí  ich realizáciou a čo nové vďaka tomu v našom meste vzniklo.

Ak chcete byť v obraze, sledujte aj našu facebookovú stránku Participatívny rozpočet pre Trnavu.

Aktualizované: 2. júna 2017

Podrobnosti hlasovania v ročníku 2017

Finálne poradie aktuálnych projektov Participatívneho rozpočtu pre Trnavu je vonku. Prinášame vám bližšie podrobnosti o hlasovaní.

Počet vyplnených online formulárov: 232 ks
Počet tlačených hlasovacích hárkov odovzdaných na zberných miestach: 1 428 ks
PoradieZberné miestoPočet hlasovacích lístkov
SPOLU1 428
1,Radnica327
2,Denné centrum seniorov Modranka319
3,OC Galéria (Tesco)221
4,Mestský úrad v Trnave202
5,Poliklinika Družba75
6,Knižnica J. Fándlyho63
7,OC MAX58
8,Lekáreň Prednádražie43
9,Sociálna poisťovňa36
10,Zariadenie pre seniorov26
11,Bytové družstvo24
12,Fakultná nemocnica Trnava21
13,Mama klub13

Aktualizované: 1. júna 2017

Finálne poradie projektov Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017

Participatívne projekty 2017 - finálne poradie

PoradieProjektKoordinátor RozpočetStav
SPOLU58 095,97 €
1.Chlieb pre ľudí bez domova
Katarína Pažítková924 €zrealizované
2.Aktívne strávený voľný časDominik Drdul2 300 €zrealizované
3.Detské ihrisko na KopánkeJana Martišovičová3 912,42 €nezrealizované
4.Jazyková kaviareňMartina Pavlíková, Lukáš Krajčovič1 749,45 €zrealizované
5.Obecný dvor v ModrankeJuraj Šarmír 5 000 €odložené
6.Multimediálny festival Lovely Experience 2017Matúš Izakovič5 000 €nezrealizované
7.Buďme spolu, buďme tímKristína Königová800zrealizované
8.Galéria VýkladMatúš Hlinčík4 200 €zrealizované
9.Škola správneho pohybuRadovan Erent5 000 €zrealizované
10.Komunitné športoviskoJakub Vríčan5 000 €nezrealizované
11.Cesta ku vzdelaniuZuzana Spiessová1 200 €zrealizované
12.Šach a jóga v tieni stromovViktória Zvalčáková, Mária Korcová3 486,30 €zrealizované
13.Modrý štvrtokAndrej Halada2 700 €zrealizované
14.Srdce na dlani - workshop pre náhradných rodičovJana Chalányová1 620 €zrealizované
15. Spájame sily - sídliskový festival na LinčianskejMirka Hlinčíková1 820,00 €zrealizované
16.Ilustrovaná knižka Deti píšu deťomPavol Vančo 4 992,50 €zrealizované
-Graffiti vo verejnom priestorePeter Svinčák1 691,30 €pod čiarou
-Festival Cyklocestovanie 2017Erik Štefanek1 700 €pod čiarou
-Trnavské karavanoviskoVladimír Karvačka5 000 €pod čiarou

Aktualizované: 30. mája 2017

Výsledky hlasovania a finálne poradie projektov zverejníme vo štvrtok 1. júna

Ktoré projekty budú podporené z prostriedkov participatívneho rozpočtu? Komu sa ujde časť z 50 000 eur a kto skončí pod čiarou? Výsledky hlasovania sa dozviete už čoskoro.

Aktualizované: 19. mája 2017

Hlasovacie hárky nájdete aj priamo na vybraných zberných miestach!

Ak pre vašu domácnosť nestačil jeden hlasovací hárok, ktorý ste našli vo svojej schránke, môžete si vyzdvihnúť ďalšie na týchto miestach:

  • radnica – Informátor
  • mestský úrad – Informátor
  • Mestská poliklinika – Informácie
  • Sociálna poisťovňa – pri Podateľni
  • Knižnica J. Fándlyho
  • Denné centrum Modranka
  • Mama Klub
  • Fakultná nemocnica – Informácie
  • OC MAX – cukráreň Glacio

Hlasujeme až do stredy 24. mája, tak využite svoju šancu ovplyvniť, ako bude použitých 50 00 0 € z verejných financií!

Aktualizované: 17. mája 2017

Hlasovanie je predĺžené do stredy 24. mája 2017!

Hlasovacie hárky sú distribuované v domácnostiach, no pýtate si viac!
Tešíme sa vášmu záujmu o participatívne projekty a chceme vás podporiť v hlasovaní, preto sme sa rozhodli umiestniť hlasovacie hárky aj PRIAMO NA ZBERNÉ MIESTA a taktiež PREDĹŽIŤ HLASOVANIE až do stredy 24. mája.

Momentálne nájdete čisté hárky na radnici, mestskom úrade a v Knižnici J. Fándlyho. Pracujeme na tom, aby sme nimi zásobili aj ďalšie zberné miesta – budeme vás informovať o tom, kde ich môžete v najbližších dňoch nájsť.

Aktualizované: 6. mája 2017

Hlasovanie za participatívne projekty prebieha od pondelka 15. do nedele 21. mája 2017

Hlasovať môžete prostredníctvom tlačeného hárku, ktorý nájdete v najbližších dňoch vo svojej schránke, alebo online prostredníctvom elektronického formuláru.

 → ONLINE FORMULÁR NA HLASOVANIE

Dôležitá informácia:
Váha internetového hlasu je 10 percent. Fyzické hlasovanie má váhu 50 percent, pretože si ceníme vašu aktivitu a vynaloženú námahu, aby ste osobne navštívili jedno zo zberných miest v rámci Trnavy.
Zvyšný podiel na celkovom výsledku bude mať deliberácia koordinátorov, ktorá sa bude konať v utorok 16. mája o 17.30 hod. v Mladej Arche na Hlavnej 17.

Ďakujeme za každý hlas!

Aktualizované: 6. mája 2017

ŠTARTUJEME HLASOVANIE ZA PROJEKTY 2017!

Od pondelka 15. do nedele 21. mája môžete hlasovať za projekty, ktoré vás zaujali, a chcete, aby boli podporené z prostriedkov participatívneho rozpočtu. Tými, kto rozhodne, budete totiž vy – občania.

Každý, kto má trvalé či prechodné bydlisko v Trnave vek nad 15 rokov, má možnosť udeliť svoj hlas štyrom až šiestim projektom, ktoré ho najviac oslovia. Začiatkom budúceho týždňa budú do domácností distribuované hlasovacie hárky – po jednom kuse na domácnosť, pričom v prípade, že na danom mieste býva viac ľudí, ktorí spĺňajú podmienky účasti v hlasovaní, je možné vyzdvihnúť si ďalšie hárky na radnici (Hlavná 1) alebo na mestskom úrade (Trhová 3). Vyplnený hárok je potrebné vhodiť do hlasovacej urny na jednom z 13 zberných miest (ich zoznam vrátane otváracích hodín je súčasťou hlasovacieho hárku).

Okrem fyzického hlasovania je súčasne k dispozícii aj online dotazník. Každý občan sa môže rozhodnúť, či bude hlasovať elektronicky, alebo vyplní tlačený hlasovací lístok. Hlasovacie lístky a online formuláre, v ktorých bude vybratých menej projektov než štyri a viac ako šesť, budú neplatné.

Rozdiel medzi uvedenými dvomi formami hlasovania je v ich váhe – fyzické hlasovanie má váhu 50 percent a elektronické 10 percent, keďže vyplnenie online formulára je menej časovo náročné a dá sa uskutočniť v priebehu pár minút v pohodlí domova, zatiaľ čo pri fyzickom hlasovaní je potrebná istá aktivita pri návšteve zberného miesta.

Podiel 40 percent na celkovom výsledku bude mať verejné zvažovanie – deliberácia. Je určená pre koordinátorov (teda navrhovateľov projektov) a uskutoční sa v utorok 16. mája. Ide o náročný niekoľkohodinový proces, ktorý si vyžaduje sústredenie, trpezlivosť, schopnosť načúvať druhým a robiť kompromisy. Na začiatku deliberácie si jej účastníci dohodnú kritériá, na základe ktorých budú projekty hodnotiť (žiaden koordinátor však nehodnotí vlastný projekt) a následne budú o jednotlivých návrhoch diskutovať. Pod vedením facilitátora, ktorý bude debatu usmerňovať, tak dospejú k spoločnému posúdeniu potreby a kvality jednotlivých projektov. Deliberácia je vyvrcholením participatívnych procesov, keďže ide o spoločné rozhodovanie o spoločných peniazoch, alebo povedané inak „naše dane – naše rozhodnutia“.

Finálne poradie bude určené matematicky po zrátaní všetkých hlasov a započítaní jednotlivých váh. Výsledky budú zverejnené 26. mája na stránke pr.trnava.sktrnava.sk. Projekty budú zrealizované do konca roka 2017, pričom v decembri sa uskutoční evaluácia, čiže vyhodnotenie tohtoročného participatívneho rozpočtu.

Aktualizované: 30. apríla 2017

Srdečne vás pozývame na VEREJNÚ PREZENTÁCIU PROJEKTOV Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017.
Stretneme sa vo štvrtok 4. mája 2017 o 17.30 h v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici (Hlavná ulica 1).

 

 

 

Aktualizované: 29. apríla 2017

Stretnutia participatívnych komunít (PK) prebiehali od februára do apríla 2017.
Každá pracovná skupina sa stretla štyrikrát – v prvých troch kolách vznikali nové nápady a vyvíjali sa, v tom štvrtom si koordinátori, teda navrhovatelia projektov, svoje zámery navzájom predstavili, dávali si spätnú väzbu a nadväzovali kontakty. Vďaka stretávaniu PK vznikli nové priateľstvá a spolupráce a veríme, že prekonajú rozmer participatívneho rozpočtu.

Aktualizované: 10. februára 2017

7. februára 2017 sme zorganizovali 1. verejné stretnutie k otvoreniu nového ročníka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Záujem občanov bol aj tento rok veľký, desiatky ľudí si prišli vypočuť, ako sa môžu do PR zapojiť a zrealizovať svoje nápady a myšlienky.