Čo Trnavčania vymysleli? Tu je finálny zoznam návrhov pre participatívny rozpočet 2018

Aj v tomto roku to Trnavčania nebudú mať pri hlasovaní o projektoch či zadaniach Participatívneho rozpočtu jednoduché. Finálny zoznam návrhov, ktoré splnili podmienky participatívneho rozpočtu, je pestrý a originálny, či sa to týka kultúry, sociálnych tém alebo verejného priestoru.
Ku všetkým návrhom, s ktorými prišli Trnavčania i Netrnavčania na stretnutia participatívnych komunít,  sa budú teraz vyjadrovať príslušné odbory na Mestskom úrade v Trnave, aby sa odstránili prípadné nedostatky, ktoré by bránili alebo spôsobili komplikácie pri ich realizácii. Ktoré projekty a zadania dostanú finančnú podporu, sa dozvieme po hlasovaní verejnosti a deliberácii, počas ktorej hodnotia projekty samotní koordinátori.  Mesto Trnava môže v roku 2019 prerozdeliť na projekty sumu 50 tisíc eur a na investičné zadania 150 tisíc eur.

Tu je finálny konečný zoznam návrhov:

Participatívna komunita Kultúra

Občiansky projekt Festival ZING – ide o festival rodinného tipu, ktorý by sa zameriava na oblasť sebarozvoja, vzťahov, výchovy detí či ekológiu. Zámer predstavilo OZ Soul, ktoré do Trnavy pozve spíkrov zo Slovenska i Čiech. Súčasťou by mali byť workshopy, hry, koncerty, divadlo, aktivity pre deti. Jednodňový prednáškový festival by mal byť otvorený širšej verejnosti a mal by sa konať v apríli. Cez participatívny rozpočet plánujú pokryť honoráre, ozvučenie a svetlá, koncerty a divadielko pre deti. Náklady by chcelo OZ  pokryť aj sponzorským príspevkom. V rámci celkových nákladov rátajú aj so sponzorským príspevkom a príspevkom účastníkov podujatia.

Občiansky projekt Galéria Výklad – ide o pokračovanie projektu podporeného z Participatívneho rozpočtu v roku 2017, predkladateľom je OZ Bronco. Cieľom projektu je vytvorenie ďalších 11 autorských výstav, ktoré sa prezentujú vo výklade priestoru Pod Stĺpami na Hlavnej ulici v Trnave. Náklady by mali pokryť  nájom a údržbu priestorov a realizáciu výstav spolu s PR aktivitami.

Občiansky projekt Zaži Trnavské remeslá – návrh projektu OZ Zlatá priadka ponúka využiť prázdninové chvíle spoznávaním tradičných trnavských remesiel ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, drôtovanie a iné. Stretnutia by mali prebiehať v Kamennom mlyne počas leta 2019. Náklady by mali pokryť odmenu pre lektorov a pomôcky.

Občiansky projekt Komunitné centrum pre stredoškolákov – návrh projektu Stredoškolského parlamentu v Trnave sa zameriava vytvorenie priestoru pre stredoškolákov v priestoroch Mladej Archy, v ktorom by mohli navštevovať workshopy, prednášky či neformálne a športové akcie. Náklady by mali pokryť pomôcky, vybavenie priestoru a honoráre pre lektorov.

Občiansky projekt Festival Scena – návrh projektu divadelného festivalu pod záštitou občianskeho združenia Divadelníci Trnavy a okolia. Ambíciou festivalu je zaradiť Trnavu na mapu miest s profesionálnym divadelným festivalom a zároveň obohatiť kultúrny život Trnavčanov. Festival bude určený pre všetky vekové kategórie. Organizované predstavenia sú určené pre materské a základné školy, verejné predstavenia pre rodiny s deťmi, mládež a dospelých. Náklady by mali pokryť  propagačný materiál, umelecké honoráre, prenájom techniky a priestorov.

Participatívna komunita Sociálne témy

Občiansky projekt Škola života v komunitnom priestore – autorom návrhu je n.o. Koburgovo, jeho cieľom je vytvorenie komunitného priestoru pre aktivity s rómskymi deťmi v lokalite Coburgovej ulici. Prostredníctvom prostriedkov z PR by chceli zabezpečiť úpravu pozemku, kúpu maringotky, ohradenie a honoráre pre lektorov.

Občiansky projekt Svet poznania (Komunita Sociálne témy) – projekt navrhuje zabezpečenie neformálneho vzdelávania pre deti predškolského veku alebo pre deti s poruchou učenia, z rodín zo socíálne slabšieho prostredia. Prostriedky PR by mali pokryť nákup didaktických pomôcok, učebníc či interaktívnych hračiek. Projekt bude dobrovoľne zastrešovať Milena Fulajtárová.

Občiansky projekt Detský ekošatník – návrh projektu Centra pomoci pre rodinu. Ide o vytvorenie celoročného detského šatníka, kde budú mať občania možnosť darovať oblečenie po svojich deťoch a zároveň si vziať iné. Financie z participatívneho rozpočtu by mali pokryť nájom, mzdu pre pracovníka, propagáciu ale i tvorivé dielne zamerané ekologickým smerom.

Občiansky projekt Na ceste za lepšou budúcnosťou  – ide o návrh projektu nízkoprahového centra MAK, ktoré sa aktívne zapája do života rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia na Coburgovej ulici. Projekt sa zameriava na rozvoj motorických a kognitívnych zručností u mladších detí, u starších detí na rozvoj počítačových zručností. Náklady by mali pokryť vybavenie centra počítačovou technikou a dataprojektorom i materiálne zabezpečenie.

Občiansky projekt Trnava bez predsudkov – ide o návrh projektu Slovenská spoločnosť pre spina bifida. Zahŕňa viaceré podujatia, ktoré sa zameriavajú na osvetu ochorenia i propagáciu združenia.  V rámci neho by sa uskutočnili športové aktivity, do ktorých by sa mohla zapojiť verejnosť. Financie by mali pokryť športové vybavenie i propagačné materiály.

Participatívna komunita Verejný priestor a zeleň

Investičné zadanie Hravý chodník v MŠ Ľudová 27 – navrhovateľom je Mgr. Žofia Halásová, riaditeľka ZŠ s MŠ Námestie Slov. uč. tov. 15, TT. Návrh zadania sa zameriava na rekonštrukciu chodníkov a ich pretvorenie na dopravné ihrisko s hernou plochou určenou na ďalšie pohybové aktivity detí. Finančné prostriedky by sa mali využiť na odstránenie starých častí chodníkov, vybudovanie ihriska i nákup vybavenia ako napr. prenosných dopravných značiek, prílb, byciklíkov a i.

Investičné zadanie Revitalizácia obecného dvora v Modranke – navrhovateľom je predseda VMČ Modranka Juraj Šarmír. Návrh zadania je pokračovaním projektu, ktorý sa vlani nerealizoval. Podnet sa teraz zadefinoval ako investičné zadanie, v rámci ktorého by mala byť vrámci dvora pri Kultúrnom dome Modranka položená nová dlažba, pribudnúť by malo sedenie, revitalizovala by sa zeleň a vybudovala sa vstupná bránka.

Investičné zadanie Informačné tabule na cintoríne T. Vansovej  – autorkou návrhu je občianka Dáša Ondrušová. Ide o návrh, vďaka ktorému by návštevníci získali prehľad o významných osobnostiach pochovaných v Trnave. Náklady by zahŕňali rozčlenenie cintorína na sektory, nové označenia, informačné tabule a konzultáciu s lektormi .

Investičné zadanie Bezpečnosť detí – návrh obyvateľky miestnej časti Viery Hlavatej sa zaoberá problematickou situáciou pri základnej škole v Modranke, kde chýba možnosť bezpečného parkovania pri vystupovaní alebo nastupovaní detí z auta.

Investičné zadanie Rekonštrukcia ihriska Tehelná 1-9 – zadanie, ktoré predložil obyvateľ trnavy Peter Strapko, sa zameriava na revitalizáciu ihriska vo vnútrobloku na Tehelnej ulici. Zahŕňa výmenu asfaltového povrchu za ihrisko z liatej gumy, pričom náklady by mali pokryť aj nové bránky, opravu basketbalových košov a dobudovanie hracích prvkov pre deti.

Investičné zadanie Špacírka Trnavou – City Walk  – návrh zadania obyvateľky Trnavy Dariny Kukuľovej. Návrh sa venuje vybudovaniu moderného turistického sprievodcu v Trnave pomocou mobilnej aplikácie. Textové podklady pre sprievodcu by pripravila samotná koordinátorka. Náklady pokrývajú zabezpečenie mobilnej aplikácie, preklady i načítanie textov, vyhotovenie informačných zabúľ, cedúľ a smerovníkov a propagačné materiály.

Investičné zadanie Futbalové ihrisko pre rómsku komunitu na Coburgovej ulici – predkladateľ je predseda VMČ Jozef Čavojský, ktorý konštatuje, že v danej lokalite chýba ihrisko pre deti z prostredia sociálne slabších rodín. Návrh počíta s jeho vybudovaním, čo si vyžaduje technické úpravy pozemku a jeho zatrávnenie. Práce by mali prebehnúť za spoluúčasti miestnych občanov. Keďže predpokladaná investícia presahuje výšku 5 tisíc eur, podnet bude zrejme zadefinovaný ako investičné zadanie. Tiež bude potrebné získať súhlas minimálne dvadsiatich obyvateľov.  Podnet sme následne presunuli do participatívnej komunity Verejný priestor a zeleň.

Investičné zadanie Rozšírenie zóny na grilovanie v Kamennom mlyne – vybudovanie ďalších grilov, aby sa rozšírila možnosť relaxácie v obľúbenej oddychovej zóne Trnavčanov.

Investičné zadanie Prírodná školská záhrada – návrh zahŕňa vybudovanie „prírodnej učebne“ v areáli MŠ K. Mahra, keďže školský dvor v súčasnosti neponúka deťom dostatok príležitostí na hru či vzdelávanie.

Občiansky projekt Celý svet ako na dlani – navrhovateľom je pedagóg zo ZŠ Nám. uč. tov. v Trnave Milan Navrátil.  Cieľom projektu je vybudovanie mapy sveta na školskom dvore v areáli ZŠ a MŠ Nám. Slov. učeného tovarišstva. Projekt doĺňajú slnečné hodiny, otočný model Zeme a lavičky. Náklady by mali zabezpečiť materiálne vybavenie a realizáciu projektu.

Občiansky projekt Rodová aleja –  navrhovateľ Jakub Mišek navrhuje vytvorenie priestoru, v ktorom by si Trnavčania mohli zasadiť vlastný rodový strom. Aleja by sa tak stala symbolom spojenia generácii, lebo sa budú dediť z generáciu na generáciu.

Občiansky projekt Farebný chodník – predkladateľom návrhu je riaditeľka MŠ Jana Lugárová. Zahŕňa rekonštrukciu pôvodného chodníka a inštaláciu hravých, dekoračných prvkov, ktorú zabezpečia z vlastných prostriedkov.

 Občiansky projekt Zvonček šťastia – za pomoci výtvarného návrhu osloviť kováčsku dielňu na vytvorenie novej turistickej atrakcie v meste, ktorá by mala obsahovať symbolické prvky typické pre Trnavu. Potrebné nájsť vhodné umiestnenie.

Participatívna komunita Rôzne

Občiansky projekt Mačka nie je vec – návrh OZ Trnavský strom (na Facebooku ako Mačky Trnava). Projekt sa zameriava na odchyt a sterilizáciu túlavých mačiek v Trnave. Túto činnosť OZ doposiaľ vykonávalo na vlastné náklady, prípadne vďaka finančným darom. Prostriedky z PR by mali pokryť vybavenie priestorov a zabezpečenie réžie depozitu pre mačky, kde by sa rehabilitovali po strerilizácii.

Občiansky projekt Čistejšie parky vďaka klientom Charity – projekt Trnavskej arcidiecéznej charity sa zameriava na reintegráciu ľudí do spoločnosti prostredníctvom osvojovania si pracovných návykov, konkrétne upratovania a čistenia parkov, za odplatu. Okrem mzdy pre klientov by náklady mali pokryť  aj technické vybavenie.

Investičné zadanie Realizácia oddychovej komunitnej zóny Pekné pole  – navrhovateľom je obyvateľ Trnavy Martin Peciar. Projekt sa zameriava na vybudovanie relaxačného areálu na mestskom pozemku v lokalite Pekné pole. Náklady by mali pokryť úpravu pozemku, jeho oplotenie, výsadbu zelene a osadenie lavičiek.

Pridaj komentár