Štartovacia čiara v živote nebýva pre všetkých rovnaká a aj počas života nás môže všeličo postretnúť. Choroba, postihnutie, strata blízkych alebo narodenie sa niekomu, kto sa o nás nevie, alebo nechce starať. Mnohokrát nie je treba veľa, aby sa náš život zmenil k lepšiemu, alebo aby sme mohli tieto trápenia prekonať. Toto je miesto pre tých, ktorí chcú pomôcť či už iným alebo aj sebe.

Projekty 2017

Buďme spolu, buďme tím

Športovanie detí a rodičov za účelom trávenia spoločného času, rekreácie a nadväzovania nových priateľstiev v komunite je nadstavbovým programom Centra pomoci pre rodinu. V poradni pomáhame rodinám v ťažkej životnej situácii aj ľuďom, ktorí nemajú rodinu a preto sa v núdzi obracajú na nás. Stretávame sa s rôznymi problémami a nie vždy pomôže poradenstvo alebo materiálna pomoc. Správne nasmerovaná aktivita, trávenie spoločného času s ľuďmi, športovanie a nadväzovanie nových priateľstiev pomáha znovu obnoviť životnú rovnováhu rodín aj jednotlivcov. Telocvičňa dvakrát v týždni pravidelne pre rodiny s deťmi bude vytvárať priestor pre športovanie najmä na jeseň a v zime.

Rozpočet: 800 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Aktívne strávený voľný čas

Poskytnutie priestoru pre stretávanie sa rodín, ktoré majú dieťa s postihnutím. Vytvorenie aktivít pre deti za pomoci dobrovoľníkov, ktorí budú ako asistenti pre deti s postihnutím. Zapojenie zdravých súrodencov detí. Rodičia sa môžu navzájom spoznať, vymeniť si skúsenosti a informácie, poradiť si navzájom. Mladí ľudia s postihnutím poskytnú rodičom menších detí svoje skúsenosti, zručnosti a overené riešenia ich životných situácií.

Rozpočet: 2 300 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Chlieb pre ľudí bez domova

Projekt Chlieb pre ľudí bez domov je určený pre  ľudí v núdzi v meste Trnava. Projektom sa nám podarí zabezpečiť chlieb a pečivo pre klientov nízkoprahového denného centra na obdobie 7 mesiacov. Zároveň sa nám podarí aktivizovať ľudí bez prístrešia k participácii na činnostiach v Centre pomoci človeku pri Helenke v Trnave a prispievať tak k rozvíjaniu osobnostného potenciálu klientov a k pomoci k svojpomoci.

Rozpočet: 924 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Cesta ku vzdelaniu

Centrum MAK je nízkoprahové centrum, ktoré v súčasnosti personálne zastrešujú dve sociálni pracovníci, manažérka trnavskej pobočky nášho občianskeho združenia a dobrovoľníci. Centrum vzniklo v roku 2008 a to na podnet predchádzajúcej dobrovoľníckej činnosti.
Toho času sú hlavnou náplňou práce centra voľnočasové aktivity, klub domácich úloh a príprava na školu pre deti a mládež od 3 do 18 rokov a sociálna práca priamo v rodinách rómskej komunity. Centrum  sídli  v Trnave na ulici, kde sa nachádza početná rómska komunita, ktorá vykazuje množstvo sociálno – patologických javov a ktorá je tiež cieľovými skupinami projektu. Centrum  je otvorené päť pracovných dní, aby mali tieto deti a mládež možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a pozitívne. Centrum  realizuje aj rôzne mimoklubové aktivity ako napr. letný rozvojový pobyt, víkendový pobyt, výlety do prírody, športové aktivity ale aj prevenčné aktivity. Väčšina detí nechodí z rôznych dôvodov do materskej školy i preto chceme deťom našou činnosťou facilitovať ich vstup do základnej školy. Spätná väzba od rodičov aj detí je preto prevažne pozitívna. Ďalej centrum prostredníctvom svojich členov zabezpečuje aj sociálnu prácu  navštevuje problémové rómske rodiny aj v ich domácom prostredí a snaží sa im pomôcť.

Rozpočet: 1 200 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Srdce na dlani – workshop pre náhradných rodičov

Víkendový workshop pre deti v náhradných rodinách a odborné vzdelávanie pre ich náhradných rodičov.

Rozpočet: 1 620 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Ďalšie participatívne komunity

Doprava 

Verejný priestor

Kultúra