Občania nelenia ani tento rok, Participatívny rozpočet pre Trnavu 2018 prináša pestrú paletu tém

Pribudne v Trnave rodová aleja? Ožijú v uliciach mesta tradičné remeslá? Bude sídliskový vnútroblok vďaka úprave zelene inšpiráciou aj pre iných obyvateľov mesta? To všetko už v najbližších mesiacoch ukáže výsledok snahy aktívnych občanov, ktorí prišli tento týždeň na prvé kolo stretnutí tematických skupín v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu (PR).

Nápady pre participatívne komunity Kultúra a šport, Sociálne témy, Verejný priestor a zeleň prišli od dvoch desiatok občanov, ktorí sa stretnutí na trnavskej radnici zúčastnili. Počas stretnutí sa pokračovalo v diskusii zámerov, ktoré odzneli počas prvého verejného stretnutia v apríli 2018. Tie pokrývajú rozličné sféry života, zameriavajú sa na rozšírenie portfólia kultúrnych i športových akcií, sociálnu problematiku, renováciu verejných priestorov či posilnenie turistických služieb v meste.

Stretnutie participatívnej komunity Sociálne témy v stredu 2. mája o 17.00 h prinieslo tieto podnety:

Detský ekošatník – nápad predstavila riaditeľka Centra pomoci pre rodinu. V rámci neho by sa vytvoril priestor, v ktorom by bolo celoročne uskladnené sezónne detské oblečenie. To do centra prinášajú rodičia po svojich deťoch, následne by si ho mohli odniesť rodiny v ťažkej sociálnej situácii.

Aktivity pre deti na Coburgovej – nápad pochádza z dielne OZ Koburgovo. V rámci občianskeho projektu by chceli revitalizovať a oplotiť areál na rôzne voľnočasové aktivity s deťmi z okolia, ktoré sa v súčasnosti potĺkajú po ulici. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali možnosť tráviť čas po škole zmysluplne a organizovane – hrami, aktivitami či prácou na zeleninových hriadkach, o ktoré by sa starali. Z PR by sa dala financovať aj kúpa staršej maringotky, kde by sa odkladalo náradie a ďalší materiál.

Aktívne strávený voľný čas 2 – ide o pokračovanie minuloročného projektu Aktívne strávený voľný čas, ktorého cieľom bolo poskytnúť priestor na stretávanie sa rodín, ktoré majú dieťa s postihnutím. Vďaka nemu sa každý mesiac stretávali tieto rodiny pri aktivitách s dobrovoľníkmi a užili si spolu zábavu pri hrách aj športe. Tento rok by si predkladatelia z OZ Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus predstavovali stretnutia vonku, ideálne v centre mesta, prípadne v promenáde. Do aktivít by sa mohla zapojiť aj široká verejnosť, vďaka čomu by sa búrali bariéry a posilnila by sa inklúzia rodín s deťmi so zdravotným postihnutím.

Vybudovanie futbalového ihriska na Coburgovej ulici – deťom z prostredia sociálne slabších rodín chýba v lokalite priestor na hru a športové vyžitie. Objavil sa preto návrh na vybudovanie trávnatého ihriska, čo si vyžaduje úpravu pozemku zarasteného bujnou vegetáciou – vyklčovanie krov a zatrávnenie. Do prác by sa zapojila miestna komunita z Coburgovej. Keďže predpokladaná investícia presahuje výšku 5 tisíc eur, čo je limit pre občianske projekty, bude podnet zrejme podaný investičné zadanie, ktoré môžu byť financované až do výšky 50 000 eur. Pri zadaniach je potrebné získať podpis minimálne dvadsiatich obyvateľov mesta. Táto idea bola presunutá do participatívnej komunity Verejný priestor a zeleň.

Na stretnutie participatívnej komunity Kultúra a šport prišli 2. mája o 18.30 h občania s týmito podnetmi:

Oživenie tradičných remesiel – podujatie občianskeho združenia U Zlatej priadky realizované vonku (napr. v Kamennom mlyne) počas leta. Ide o tvorivé dielne pre deti zamerané na tradičné remeslá.

Festival nezávislých divadiel – podľa predkladateľov dnes v Trnave chýbajú alternatívne divadelné predstavenia, chceli by preto v meste založiť novú divadelnú tradíciu.

Galéria Výklad – pokračovanie galerijnej činnosti mladých umelcov pod patronátom NO Bronco v priestoroch Pod stĺpmi, ktoré sa začalo minulý rok. Momentálne sú výstavy pozastavené, keďže sa budova rekonštruuje, od roka 2019 by mala Galéria Výklad opäť prinášať originálne inštalácie.

Komunitný priestor pre stredoškolákov – podpora činnosti Stredoškolského parlamentu v Mladej Arche. Zámerom je vytvoriť komunitný bod, v ktorom by sa stredoškoláci stretávali, organizovali prednášky a workshopy a venovali by sa aktivitám súvisiacim s neformálnym vzdelávaním.

Na stretnutiach komunity Verejný priestor a zeleň 3. mája o 17.30 h sa diskutovalo o nasledovných zámeroch:

Frisbee golf alebo diskgolf – vytvorenie nového športového areálu (približne 1ha veľkého) so špeciálnymi košmi, kde sa dá hrať tzv. frisbee golf. Ide zatiaľ o pomerne neznámu športovú aktivitu, ktorá by však mohla osloviť širokú verejnosť i školy.

Rozšírenie zóny na grilovanie v Kamennom mlyne – vybudovanie ďalších grilov, aby sa rozšírila možnosť relaxácie v obľúbenej oddychovej zóne Trnavčanov. Konkrétnu predstavu, ako by mohli grily vyzerať, budeme mať k dispozícii na ďalšom stretnutí.

Revitalizácia obecného dvora v Modranke – pokračovanie minuloročného projektu, ktorý sa vlani nestihol zrealizovať. Zámer bude uskutočnený dodatočne, keďže sa podarilo preniesť finančné prostriedky z mestského rozpočtu do tohto roku. Tohtoročný podnet bude predložený investičné zadanie, v rámci ktorého by mala byť položená nová dlažba, pribudnúť by malo sedenie, revitalizovala by sa zeleň a vybudovala sa vstupná bránka do obecného dvora v Modranke.

Zvonček šťastia – navrhovateľ by chcel Trnavu obohatiť o novú, nevšednú atrakciu. Zvonček šťastia by vytvoril umelecký kováč, stál by v centre mesta a lákal by okoloidúcich, aby si naň pre šťastie zazvonili. Výtvarný návrh by obsahoval symbolické prvky typické pre Trnavu.

Rodová aleja – možnosť pre Trnavčanov zasadiť si vlastný rodový strom. Dôležité je zistiť, či mesto má k dispozícii vhodný pozemok, na ktorom by mohla vyrásť nová aleja, prípadne aktivitu spojiť s plánovanou výsadbou v meste. Je tiež potrebné sa zamyslieť nad starostlivosťou o stromčeky.

Revitalizácia ihriska detského domova a jeho otvorenie verejnosti – vonkajší areál Detského domova na Botanickej ulici je nevyhovujúci, podnet sa preto týka jeho renovácie – počnúc novými hernými prvkami a úpravou zelene zahŕňa aj vybudovanie altánku s grilom. Areál by v určitý čas mohla využívať aj verejnosť, tým by sa tak vytvorila možnosť integrácie detí z detského domova do spoločnosti. Keďže nejde o mestský pozemok, je dôležité preveriť možnosti realizácie podnetu.

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Sambucusa/Parráka – podnet sa týka sídliskového vnútrobloku, ktorý by mal získať novú, upravenú podobu. Navrhovateľ by chcel zanedbaný dvor zmeniť na príjemné, estetické miesto určené na relax, pestovanie zeleniny a ovocia a aktivity pre obyvateľov. Zámer zahŕňa úpravu zelene, vybudovanie nových hracích prvkov aj umiestnenie mobiliáru.

Podnet z participatívnej komunity Rôzne (3. mája o 18.30 h):

Turistická trasa po Trnave – podnet reflektuje súčasné možnosti pre turistov v Trnave a zameriava sa na ich rozšírenie. V rámci neho ráta s vytvorením nového turistického okruhu označeného QR kódmi. Ich umiestnenie treba ešte premyslieť – otázne je pripevnenie tabuliek na budovách, chodníku či na osvetlení. Po načítaní tohto kódu by návštevníci mesta dostali informácie o pamiatke v textovej, audio i video podobe vo viacerých jazykoch. Informácie by zozbierala a upravila sama autorka projektu, a to tak, aby vyzdvihla najväčšie zaujímavosti o pamiatkach. Zároveň by sa v rámci projektu nainštalovala kamera, ktorá by urobila fotografiu turistov v našom meste s dominantami v pozadí a zároveň by ju systém odoslal na ich e-mail.

Keďže ide o zásah do verejného priestoru, rozhodli sme sa presunúť tento podnet do komunity Verejný priestor a zeleň. V participatívnej komunite Rôzne nie sú momentálne žiadne podnety, preto bude pravdepodobne zrušená a tohtoročné projekty budeme tvoriť v troch vyššie uvedených tematických skupinách.

Prvé kolo stretnutí participatívnych komunít je za nami. Čakajú nás ďalšie dve, počas ktorých budú vznikať ďalšie nové nápady a rozvíjať sa tie, ktoré už máme. Na to, aby sa z nápadu stal projekt, je potrebná účasť navrhovateľov aspoň na dvoch stretnutiach tematických komunít.

Ďalšie termíny stretnutí participatívnych komunít:

Participatívna komunita Kultúra a šport: 9. mája o 17.30 h, 21. mája o 17.30 h

Participatívna komunita Sociálne témy: 10. mája 17.30 h, 24. mája o 17.30 h

Participatívna komunita Verejný priestor a zeleň: 16. mája o 17.30 h, 28. mája o 17.30 h

Participatívna komunita Rôzne: 17. mája o 17.30 h, 30. mája o 17.30 h

S občanmi Trnavy budeme o ich nápadoch diskutovať aj 12. mája na Trnavskom rínku. Nájdete nás v stánku Participatívneho rozpočtu. Podnety zbierame od 9.00 do 11.30 hod. Ak sa s nami podelíte o svoje myšlienky a začnete s nami tvoriť svoj participatívny zámer, ráta sa vám to ako účasť na participatívnej komunite. Tešíme sa na vás!

Pridaj komentár