Viac kultúry i úpravy vo verejnom priestore – počet participatívnych projektov sa rozrástol

V druhom kole stretávania sa participatívnych komunít sme sa bližšie pozreli na doterajšie projekty a zaoberali sa podmienkami ich realizácie. Objavili sa aj nové nápady na občianske projekty i investičné zadania, a to zo všetkých oblastí participatívnych komunít.

Podľa pravidiel pre participatívny rozpočet by sa každý koordinátor mal zúčastniť minimálne dvoch z troch stretnutí participatívnej komunity. Druhé kolo stretnutí (v dátumoch 9. máj, 10. máj, 16. máj a 17. máj) preto bolo poslednou príležitosťou pre tých, ktorí sa chcú so svojím návrhom na projekt či zadanie ešte uchádzať o finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu. K nápadom z prvého kola stretnutí tak v každej komunite – Kultúra, Sociálne témy, Verejný priestor a zeleň a Rôzne pribudli ďalšie. Na druhé kolo stretnutí zároveň zavítali aj občania, ktorí svoj nápad predstavili počas Trnavského rínku 12. mája, kde mal Participatívny rozpočet vyhradený svoj vlastný priestor.

Všetkých koordinátorov návrhov projektov i zadaní sme na druhom kole stretnutí požiadali, aby do dátumu posledného stretnutia participatívnych komunít vyplnili projektový formulár alebo formulár pre investičné zadanie. Obe sa nachádzajú na webovej stránke pr.trnava.sk.

Aké nové návrhy odzneli počas druhého kola?

Rodinný edukačný festival (Komunita Kultúra) – festival by sa zameriaval na oblasť výchovy detí, sebarozvoja či ekológiu. Zámer predstavilo OZ Ružindolčatá, ktoré by do Trnavy chcelo pozvať renomovaných spíkrov zo Slovenska i Čiech. Súčasťou by mali byť workshopy, ale aj tvorivé dielne pre deti či možnosť zacvičiť si jogu.  Jednodňový prednáškový festival by mal byť otvorený širšej verejnosti a mal by sa konať v apríli. Náklady by chcelo OZ Ružindolčatá pokryť aj sponzorským príspevkom. Tie by mali pokryť honoráre pre lektorov, zabezpečenie priestoru i propagáciu.

Svet poznania (Komunita Sociálne témy) – zabezpečenie neformálneho vzdelávania pre deti predškolského veku alebo pre deti s poruchou učenia. Finančne by projekt potreboval zabezpečiť nákup didaktických pomôcok a učebníc, vzdelávanie by mohlo prebiehať v CVČ Kalokagatia, prípadne sme odporučili spojiť sa s Centrom pomoci pre rodiny.

Letný tábor (Komunita Sociálne témy) – návrh nízkoprahového centra MAK na usporiadanie denného letného tábora na území mesta pre deti  zo sociálne slabších rodín

Vybudovanie chodníka a parkovacích miest pri ZŠ Modranka (Komunita Verejný priestor a zeleň) – návrh obyvateľky miestnej časti rieši problematickú situáciu pri základnej škole, kde chýba možnosť bezpečného parkovania pri vystupovaní alebo nastupovaní detí z auta

Oprava priestranstva pred obchodným centrom pri hygienickej stanici na Linčianskej ulici (Komunita Verejný priestor a zeleň) návrh na projekt podaný predsedom miestnej VMČ Jozefom Čavojským rieši výmenu asfaltu v uvedenej lokalite

Informačné tabule na cintoríne T. Vansovej  (Komunita Verejný priestor a zeleň) – návrh na občiansky projekt,  vďaka ktorému by návštevníci získali prehľad o významných osobnostiach pochovaných v Trnave. Náklady by zahŕňali rozčlenenie cintorína na sektory, nové označenia, informačné tabule a konzultáciu s lektormi .

Ihrisko J. Slotu 2,3,4 (Komunita Verejný priestor a zeleň) – občiansky projekt, prostredníctvom ktorého by mohli pribudnúť v lokalite hracie prvky

Psí park (Komunita Verejný priestor a zeleň) – občiansky projekt ráta s ohradením zóny vymedzenej na venčenie psov na sídlisku Linčianska popri potrubí, pribudnúť by mali aj prvky pre psov a koše na psie exkrementy

Oprava chodníka v MŠ Teodora Tekela (Komunita Verejný priestor a zeleň)  – občiansky projekt ráta s opravou chodníka a úpravou stojiska na kontajnery.

Upratovanie Ružového parku (Komunita Rôzne)  – projekt Trnavskej arcidiecéznej charity sa zameriava na reintegráciu ľudí do spoločnosti prostredníctvom osvojovania si pracovných návykov, konkrétne upratovania a čistenia parkov, za odplatu. Okrem mzdy pre klientov by náklady mali pokryť  aj technické vybavenie.

Mačka nie je vec (Komunita Rôzne) – návrh na občiansky projekt, ktorý sa zameriava na odchyt a sterilizáciu túlavých mačiek v Trnave. Náklady by mali vykryť vybavenie priestorov, zabezpečenie réžie.

Parčík v lokalite Pekné pole (Komunita Rôzne) –občiansky projekt zameraný na vybudovanie relaxačného areálu na mestskom pozemku. Náklady by mali pokryť úpravu pozemku, jeho oplotenie, výsadbu zelene a osadenie lavičiek.

Pridaj komentár