Problematika zelene je dnes jedným z ústredných záujmov obyvateľov miest. Zeleň je jednou z tematických participatívnych komunít, v ktorej sa vytvorili štyri projekty. Projekty sa dotýkajú motivácie, vzdelávania, separovania a triedenia odpadu, a tvorby vyvýšených záhonov a ovocnej oázy pre potreby vzdelávania pre deti materských a základných škôl.

Projekty 2016

Vedomá Trnava

V súčasnosti je spaľované a skládkované obrovské množstvo odpadu, ktoré by bolo možné recyklovať,  kompostovať, prípadne vôbec nevytvoriť. Prostredníctvom inšpiratívnych diel, akými sú ručne vyrobené peňaženky, pexeso alebo tašky chce projekt  motivovať občanov k separovaniu a nevytváraniu odpadu a vybudovať návyky u najmenších a šíriť informácie k širšej verejnosti. V meste budú tiež vytvorené náučné chodníky a informačno – edukačné nálepky na zberných nádobách.

Sídliskový kontajner na separáciu bioodpadu 

Cieľom projektu je oddeliť biologický odpad od zmiešaného odpadu, znížiť jeho množstvo a hlavne premeniť biologický odpad na hodnotný, kvalitný produkt. Projekt je pilotnou fázou zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu na trnavských sídliskách. Zároveň si kladie za ciel zistiť záujem obyvateľov Trnavy o danú separáciu, vzdelávanie v separácií bioodpadu a zvýšiť povedomie v tejto oblasti. Z financií projektu sa kúpil pilotný komunitný kompostér, aby obyvatelia na trnavských sídliskách mohli separovať biologicky.

Ovocná oáza na ZŠ s MŠ Vančurova

V areáli ZŠ a MŠ Vančurova bude vytvorená zóna s ovocnými stromami a vyvýšené záhony s rastlinkami, ktoré budú podporovať výchovno-vzdelávací proces a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov. Myšlienkou autorov je zvýšenie prírodovedného povedomia žiakov s prihliadnutím na zdravý životný štýl a uprednostnenie konzumácie domáceho ovocia pred ovocím exotickým. Po úprave okolia výsadby budú v blízkosti stromov umiestnené lavičky, vtáčie búdky a hmyzie domčeky, ktoré vytvoria priestor pre pozorovanie vtákov a hmyzu.

Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského

Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského 

Projekt je zameraný na pestovanie zeleniny a okrasných rastlín podľa vlastného výberu a uváženia. Ma vzbudiť u detí záujem o pestovanie a staranie sa o rastliny hravou formou už v predškolskom veku. Deti sa budú učiť spoznávať rastliny,  prirodzenou cestou a názornou ukážkou sa budú spoločne starať o záhradku. S budovaním záhradky sa začne v októbri 2016, aby sa detičky ešte v tomto roku mohli starať o prvé zasadené rastlinky a kvietky.

Ďalšie participatívne komunity

Verejný priestor 

Seniori

Kultúra 

Deti a rodina 

Doprava