Štvrtý ročník trnavského participatívneho rozpočtu už beží: Záujem je hlavne o verejný priestor a zeleň

Od začiatku marca sa na radnici konajú stretnutia participatívnych komunít, na ktorých sa Trnavčania delia o svoje nápad na projekt či zadanie pre mesto či komunitu. Vybrať si mohli z komunít: Kultúra, Sociálne témy, Verejný priestor a zeleň a Rôzne. Stretnutí v zasadačke primátora sa zúčastňujú aj odborní zamestnanci Mestského úradu v Trnave, aby občania dostali informáciu z prvej ruky o tom, či a za akých podmienok je možné ich návrh realizovať. Najväčší záujem bol v komunite Verejný priestor a zeleň, ktorej sa zúčastnilo približne dvadsať ľudí.

 

 

 

 

Toto je zoznam navrhnutých projektov a zadaní v prvom kole stretnutí:

KULTÚRA

Trnavská šifrovačka ŠČUL – obľúbené jednodňové podujatie určené pre všetkých milovníkov hádaniek a šifrovačiek, ktoré prebieha v uliciach Trnavy. Peniaze z participatívneho rozpočtu by radi organizátori použili na výrobu tričiek a tlač potrebných materiálov.

Klub umenia pre seniorov – za myšlienkou stojí Trnavčanom už známy ukrajinský výtvarník Mykola Biloshytsky. Chcel by nájsť priestor, v ktorom by sa mohli seniori pravidelne schádzať a kde by mohli tvoriť. Financie budú potrebné na zabezpečenie priestorov, jeho vybavenie a pomôcky.

Smart seniori – ide o pracovný názov projektu – iniciatívu mladých Trnavčanov, ktorí organizujú vzdelávanie seniorov v oblasti moderných technológií. Pomoc by potrebovali so zabezpečením priestoru a propagáciou, prípadne honoráre pre lektorov.

Dokumentárny film o najstaršom klube na Slovensku – film už vzniká, na jeho výrobe sa podieľa OZ Godot. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu by chceli získať prostriedky na strih, postprodukciu i distribučné práce. Zároveň by radi prostredníctvom participatívneho rozpočtu upriamili pozornosť na samotný fakt, že film vzniká, a to aj kvôli zbieraniu archívnych materiálov od verejnosti.

Remeslá U Zlatej priadky – pokračovanie projektu Zaži trnavské remeslá, za ktorý hlasovala verejnosť v roku 2018. Opäť pôjde o vyplnenie voľného času prázdninujúcich detí rôznymi umeleckými workshopmi zameranými na tradičné remeslá.

 

 

 

 

Deň univerzít – podujatie by radi zorganizovali študenti vysokých škôl v Trnave s cieľom oboznámiť atraktívnou formou verejnosť o študijných odboroch. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu by chceli zabezpečiť priebeh podujatia, čo zahŕňa prenájom stánkov, tlač materiálov, elektriku, pomôcky i propagáciu.

Umelecké worschopy zamerané na recykláciu skla – autorka tohto návrhu by rada upozornila na možnosť umeleckého využitia už použitých sklených materiálov. Do kurzov by rada zapojila širokú verejnosť. Prostriedky z participatívneho rozpočtu by pokryli nájom priestorov a materiál.

Festival SCENA – pokračovanie divadelného festivalu zameraného na moderné divadlo, ktorého prvý ročník sa konal vlani. Tento rok pripravili jeho pokračovanie a podľa vízie organizátorov by mal prebehnúť aj v roku 2020.  Organizátori žiadajú cez participatívny rozpočet o prostriedky na honoráre pre účinkujúcich.

Festival ZING – pokračovanie festivalu zameraného na sebarozvoj, výchovu a vzdelávanie, ktorého prvý ročník prebehne tento rok v apríli. Prostriedky z participatívneho rozpočtu by jeho organizátori využili na technické zabezpečenie podujatia a honoráre pre účinkujúcich.

SOCIÁLNE TÉMY

Kancelária pre poradenstvo – Organizácia Úsmev ako dar by potrebovala ďalšie priestory okrem tých, ktoré momentálne využívajú aj ako klub pre deti, v ktorých by sa mohli venovať výlučne poradenským službám.

Montessori pre seniorov – Občianske združenie Slnečnica by rado pripravilo tvorivé dielne aj pre starších ľudí a rozvíjali tak ich pamäť či motoriku. Išlo by o mesačné alebo štvrťročné workshopy, peniaze z participatívneho rozpočtu by združenie potrebovalo na nákup pomôcok.

Ekošatník – tento rok bol vďaka prostriedkom z participatívneho rozpočtu otvorený Detský ekošatník v priestoroch Centra pomoci pre rodiny. Radi by získali prostriedky aj na jeho rozšírenie, aby v Centre okrem detského oblečenia mohli prijímať oblečenie pre dospelých. Okrem toho plánujú z prostriedkov participatívneho rozpočtu pripravovať tvorivé dielne.

 

 

 

 

 

 

VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ

Workautové ihrisko ZŠ A. Kubinu – priestor školského dvora by združenie rodičov využilo na vybudovanie ihriska pre širokú verejnosť.

Ihrisko Boccia – návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava. Zdravotne znevýhodneným občanom na vozíkoch by malo slúžiť zrekonštruované ihrisko na Hospodárskej ulici, kde by mohli tráviť čas pri hre boccia.

Chodník v ZŠ Modranka – návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava. V rámci neho by sa zrekonštruoval chodník vo vnútri areálu školy.

Hravý chodník v MŠ Ľudová – Návrh, ktorý ráta s rekonštrukciou terajšieho chodníka a jeho prebudovania na dopravné ihrisko, sa už vlani uchádzal o podporu verejnosti. Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava.

 

 

 

 

Revitalizácia oddychovej zóny na Peknom poli – revitalizácia ihriska v danej lokalite, kde by mohli pribudnúť stromy i odpadkové koše.

Komunitná záhrada na Tamaškovičovej ulici – revitalizácia časti pozemku pri obytných domoch a jeho pretvorenie na komunitnú záhradu.

Ihrisko pri Trnavskom materskom centre – návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a ktorého cieľom je výmena chodníka, vybudovanie pieskoviska, zabudovanie lavičiek.

Revitalizácia Hospodárskej ulice – S revitalizáciou tejto lokality začína Mesto Trnava bez ohľadu na participatívny rozpočet tento rok.

Revitalizácia detského ihriska v Ružovom parku – trnavskí skauti by sa radi dobrovoľne podieľali na revitalizácii tamojšieho ihriska aj za pomoci odborných pracovníkov. ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava.

Fontána na Hospodárskej ulici – návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a jeho cieľom by bolo sfunkčnenie miestnej fontány a vybudovanie posedenia.

Obnova ihriska na Tehelnej ulici – návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a jeho cieľom by bola výmena povrchu na ihrisku. Mesto Trnava plánuje celkovú revitalizáciu ihrísk vo vnútroblokoch v tejto časti mesta, toto zadanie by sa dalo zrealizovať aj bez zásahu do budúceho projektu.

Mestské včely – ide o iniciatívu, ktorej cieľom je vybudovať úle v mestskom prostredí. Projekt by mohli využívať školy pre vzdelávanie svojich žiakov.

Kultúrny dom Modranka – ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava a jeho cieľom je spevniť plochy okolo tamojšieho kultúrneho domu, ktoré by sa dali využívať pri organizovaní verejných podujatí.

Vyvýšené záhony A. Kubinu – rodičovská iniciatíva ráta s vybudovaním záhonov, o ktorých by starali žiaci s rodičmi.

Smetné koše Hospodárska – občanom prekáža neporiadok kopiaci sa v kríkoch popri Hospodárskej ulici, preto by privítali, ak by sa prostriedky z participatívneho rozpočtu použili na kúpu a osadenie malých smetných košov.

RÔZNE:

Trnavská opravovňa – na dobrovoľníckej báze dva alebo trikrát do roka prebiehajú v trnavskom Malom Berlíne krátke podujatia zamerané na opravu poškodených vecí za prítomnosti skúsených technikov či opravárov. Cieľom je v tejto aktivite pokračovať a v participatívnom rozpočte vidia organizátori príležitosť, ako získať financie na ďalšie fungovanie a podporu dobrovoľníkov.

 

 

 

 

 

Seniori online – v Trnave je v ôsmich denných centrách zoskupených okolo 1800 dôchodcov. Radi by zlepšili komunikačnú infraštruktúru a do denných centier obstarali počítače s pripojením na internet, ktoré by mali slúžiť seniorom. Ide o návrh zadania, ktorého realizátorom by bolo Mesto Trnava.

Druhé kolo stretnutí sa začína v utorok 19. marca, otvorí ho komunita Kultúra. Všetky termíny sú zverejnené na webstránke pr.trnava.sk a facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu. Stretnutia sa konajú vždy o 17.30 h v zasadačke primátora na radnici (Hlavná 1).
Na to, aby mohli záujemcovia svoj projekt posunúť ďalej a uchádzať sa o podporu verejnosti v septembrovom hlasovaní, je potrebné zúčastniť sa na aspoň dvoch stretnutiach príslušnej participatívnej komunity.

Pridaj komentár