CHCEME

Popis

Tajuplná Trnava je názov hry o meste Trnava, o jej histórii, tradíciách a zaujímavostiach. Základom hry je 200 otázok o histórii, tradíciách, či zvláštnostiach Trnavy. Každá otázka sa nachádza na samostatnej kartičke, zobrazená z jednej strany, na druhej strane je zobrazená ponuka troch odpovedí (I., II. a III.), pričom iba jedna z nich je správna a označená zakrúžkovaním. Hra je určená minimálne dvom hráčom, maximálne šiestim vo veku od 12 rokov. Každý hráč hrá jednou figúrkou – historickou postavou, ktorá za svojho života pôsobila alebo pochádza z Trnavy a jej okolia.

Hráč pohybuje figúrkou z východiskového bodu – jednej zo štyroch mestských brán alebo dvoch fortní po hracom pláne – dlaždicovej ceste zloženej z rovnakého počtu dlaždíc, znázornenej na historickej vedute mesta, smerom na Mestskú radnicu – cieľ hry. Za každú správne zodpovedanú otázku sa figúrka posúva po dlaždicovej ceste o dlaždicu bližšie k cieľu. Vyhráva hráč, ktorý sa so svojou figúrkou dostane do cieľa ako prvý a stáva sa starostom mesta.

Autormi otázok budú žiaci buď základných alebo študenti stredných škôl, deti z detských domovov, skautských oddielov alebo umeleckých škôl – organizovaní učiteľmi dejepisu, občianskej, etickej náuky, náboženstva alebo vedúcimi, či vychovávateľmi v súťaži, vyhlásenej mestom pod názvom TAJUPLNÁ TRNAVA. Zoznam autorov otázok použitých v hre bude uvedený na obale hry. Všetci zapojení účastníci budú zaradení do zlosovania o výhru – hru Tajuplná Trnava. Vizuál hry (hrací plán, balenie, kartičky s otázkami) zhotoví profesionálna grafička, ilustrátorka detských kníh.

Cieľ

Cieľom projektu je zábavnou formou viesť k rozvíjaniu vedomostí o meste. Prostredníctvom zapojenia sa do tvorby otázok má za cieľ aktivizovať záujem detí a študentov o minulosť mesta, v ktorom žijú. Chce oživiť tému návratu ku koreňom a rozprúdiť diskusiu o minulosti mesta, z ktorého pochádzame na pôde vzdelávacích a výchovných inštitúcií.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Mgr. Marta Jašureková (absolventka Pedagogickej fakulty – odbor dejepis, občianska a etická náuka, diplomatka)

Adrián Kobetič (predseda Univerzitnej rady Mesta Trnava)

Mgr. Eva Melich (psychologička), Mgr. Ján Melich (abslovent Trnavskej Univerzity so zameraním na odbor dejiny a teóriu umenia)

Zuzana Lipnická (výtvarníčka, knižná ilustrátorka).

Problém a Riešenie

Nízke sociálno-kultúrne a historické povedomie obyvateľov o Trnave, blízkom okolí, pamiatkach, inštitúciách.  Vysoká migrácia obyvateľstva Slovenska, čo má za následok narastanie prisťahovaleckej populácie v meste Trnava. Daný stav vedie k tomu, že obyvatelia Trnavy nie sú „prepojení“ s Trnavou; nemajú vedomosti a poznatky o mieste, kde bývajú a strácajú kontakt s kultúrnym dedičstvom.

Riešením by bolo vytvoriť zábavnou formou hru podľa vzoru princípu „škola hrou“ Jána Amosa Komenského, ktorá napomôže účastníkom projektu a hráčom k získavaniu zaujímavých poznatkov o meste. Prispeje zdravou mierou k zvyšovaniu pocitu spolupatričnosti všetkých cieľových skupín a budovaniu lokálpatriotizmu založeného na vedomostiach.

Pre koho je projekt

Deti a mládež, resp. žiaci II. stupňa základných škôl, študenti stredných škôl, umeleckých škôl, deti z detských domovov a skautských oddielov. A rovnako aj dospelí – obyvatelia a návštevníci mesta Trnava.

Rozpočet

1600 eur na informačné letáky a vyhotovanie hry (hrací plán, krabičky, kartičky a figúrky s kockami).

MÁME

Projekt sa začal realizovať v roku 2016 a hra sa dokončí v roku 2017

Na projekt bol stanovený rozpočet 1600 eur, ktorý by mal pokryť náklady na tvorbu hry aj s hracím plánom a kartičkami, na ktorých sa budú nachádzať otázky o Trnave z viacerých tematických oblastí. V roku 2016 sa začalo s tvorením a vymýšľaním otázok, ktoré by vo forme hry odkryli niekoľko zaujímavostí o Trnave a aj historicko – kultúrne dedičstvo nášho mesta.

Hra Tajuplná Trnava

Každá otázka bude pozostávať z troch možností a s prípadným dodatkom, pričom bude vždy len jedna odpoveď správna. Tak dobre, ako bude hráč naše mesto Trnava poznať, tak rýchlo sa môže na hracom poli dostať do ciela – mestskej radnice a stať sa starostom Trnavy.

Príklad otázok v hre tajuplná Trnava

Ako by mohla hra Tajuplná Trnava vyzerať

Pokračovanie projektu  v ďalších rokoch

Vytvorenie Escape room Tajuplná Trnava s témou histórie a zaujímavostí o meste. Tematický Escape room predstavuje model interaktívnej zábavno-vzdelávacej aktivity. Účastníci sú pri nej zatvorení v izolovanej miestnosti a v časovom limite musia vyriešiť rôzne úlohy a otázky tak, aby získali dostatok indícií, ktoré im pomôžu z miestnosti uniknúť. Escape room vychádza z otázok v hre, je určená žiakom základných a stredných škôl, variant A ľahší a variant B ťažší.