Participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.
Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

V januári 2018 sme spolu s vami vypracovali návrh nových pravidiel PR pre Trnavu, ktorý následne prijalo Mestské zastupiteľstvo v Trnave svojím uznesením.

Nové pravidlá priniesli viacero zmien: jednoročný cyklus participatívneho rozpočtu sa zmenil na dvojročný, k občianskym projektom pribudli investičné zadania a zmenila sa i váha jednotlivých foriem výberu víťazných projektov.

Ročníky PR pre Trnavu

Proces participatívneho rozpočtu

Proces participatívneho rozpočtu sa skladá zo štyroch fáz, počas ktorých sa počiatočný nápad mení na presnejší projektový zámer, až z neho v rámci stretávania sa v participatívnej komunite vznikne ucelený projekt alebo zadanie.
Projekty tvoria a realizujú občania v spolupráci s Mestom Trnava, zadania realizuje mesto.

FÁZA 1 – STRETÁVANIE A PRÍPRAVA NÁPADOV NA PROJEKTY

Každý ročník participatívneho rozpočtu sa začína prvým verejným stretnutím občanov. Záujemcovia sa na stretnutí (obvykle v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici) dozvedia viac informácií o samotnom participatívnom rozpočte aj jeho fungovaní v Trnave.
Priamo na stretnutí majú prítomní možnosť vysloviť svoje nápady a myšlienky – rozdelia sa do pracovných skupín podľa tém a navzájom o nich diskutujú. Vďaka facilitátorom, ktorí skupiny vedú, sa k slovu dostane každý. Podnety, ktoré v skupinách odzneli, sa na záver odprezentujú, a tým sú položené základy participatívnych komunít.

Participatívne komunity nesú názvy jednotlivých pracovných skupín (napr. Verejný priestor či Kultúra). Stretávajú sa pravidelne počas nasledujúcich mesiacov a sú otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť niečo nové v meste vymyslieť a zrealizovať. Počas niekoľkých kôl sa nápady postupne spracovávajú a upresňujú, až z nich vzniknú výsledné projekty za daný rok.

FÁZA 2 – HLASOVANIE A DELIBERÁCIA

Finálne projekty, ktoré sa zrodili v participatívnych komunitách, je potrebné predstaviť verejnosti. Slúži na to verejná prezentácia, na ktorej má každý koordinátor päť minút na to, aby svoj projekt predstavil prítomným. V roku 2017 sme verejné stretnutie prenášali aj naživo cez live stream na Facebooku, na ktorý sa pripojilo viac než 3 300 divákov.

Ďalším krokom po prezentácii je hlasovanie občanov, ktorí prostredníctvom tlačených hlasovacích hárkov a online formuláru udeľujú svoje hlasy tým projektom, ktoré ich najviac oslovili. Hlasovať môže každý, kto má trvalý alebo prechodný pobyt v Trnave a vek nad 15 rokov. Súčasťou rozhodovacieho procesu je aj tzv. deliberácia, čo je stretnutie vyhradené len pre koordinátorov. Navzájom svoje projekty bodujú, pričom si najprv sami konsenzom určia kritériá, podľa ktorých budú hodnotiť.

Konečné poradie projektov je výsledkom všetkých troch foriem rozhodovania, pričom každé z nich má inú váhu.

Internetové hlasovanie bolo spustené od pondelka 15. do stredy 24. mája 2017. Po vyplnení osobných údajov ste mohli označiť minimálne štyri a maximálne šesť projektov, ktorým ste chceli dať svoj hlas.
Táto forma hlasovania mala v celkovom procese výberu víťazných projektov váhu 10 percent, keďže vyplnenie online formulára je najmenej časovo náročné a dá sa uskutočniť v priebehu pár minút v pohodlí domova.

Fyzické hlasovanie prebiehalo súbežne s internetovým. Do domácností boli distribuované hlasovacie lístky, ktoré mali dve časti – informačnú (s informáciami a pokynmi na hlasovanie) a hlasovaciu (zoznam projektov, v ktorom bolo potrebné označiť minimálne štyri a maximálne šesť favoritov).
Vyplnené hlasovacie lístky sa vhadzovali do hlasovacích urien na jednom z trinástich zberných miest v rámci mesta. Rovnako bola možnosť vyzdvihnúť si ďalšie hlasovacie lístky na vybraných zberných miestach.
Táto forma hlasovania mala v celkovom procese váhu 50 percent, pretože si ceníme váš čas a energiu, ktorú ste vynaložili pri vypĺňaní lístkov a návšteve zberných miest.

Verejné zvažovanie (deliberácia) sa konala 16. mája. Ide o náročný niekoľkohodinový proces určený pre koordinátorov (autorov projektov), ktorý si vyžaduje sústredenie, trpezlivosť, schopnosť načúvať druhým a robiť kompromisy. Jej váha je 40 percent.
Na začiatku deliberácie si jej účastníci dohodli kritériá, na základe ktorých potom projekty navzájom bodovali. Pod vedením facilitátora, ktorý debatu usmerňoval, tak dospeli k spoločnému posúdeniu potreby a kvality jednotlivých projektov. Deliberácia je vyvrcholením participatívnych procesov, keďže ide o spoločné rozhodovanie o spoločných peniazoch, alebo povedané inak „naše dane – naše rozhodnutia“.

Z čiastkových dát následne vzniklo finálne poradie projektov, z ktorého vyšlo, koľko zámerov bude podporených z čiastky 50 000 € vyhradenej na tohtoročného participatívne projekty.

FÁZA 3 – REALIZÁCIA VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV

Participatívne projekty, ktorí skončia nad čiarou, sú zrealizované. Podľa typu projektu a subjektu, ktorý ho podal, je realizátorom buď Mestský úrad v Trnave, samotný subjekt, prípadne ide o spoluprácu úradu a občanov, napríklad vo forme dobrovoľníckej brigády.

V každom prípade sa projekty realizujú v dialógu medzi úradom a občanmi, vďaka čomu majú jednak ľudia možnosť nazrieť do vnútorných procesov inštitúcie (ako je napr. verejné obstarávanie) a jednak sa zamestnanci úradu osobne venujú klientom a nachádzajú riešenia spolu s nimi.

FÁZA 4 – KONTROLA A VYHODNOTENIE PROJEKTOV

Po zrealizovaní všetkých projektov prichádza na rad evaluácia, teda vyhodnoteniu celého ročníka. Slovo majú koordinátori aj zástupcovia MsÚ, aby si navzájom dali spätnú väzbu, podelili sa o skúsenosti a vyslovili konštruktívnu kritiku i poďakovanie za vzájomnú spoluprácu. Zhodnotenie spoločného ročného úsilia daný ročník participatívneho rozpočtu slávnostne uzatvára.

Ako sa tvoria a realizujú participatívne projekty

Projektový zámer (nápad v rozpracovanom stave), ktorý spoločne vytvoríme na stretnutiach tematických participatívnych komunít, sa dostane na prehodnotenie kompetentným odborom Mestského úradu v Trnave. Úradníci sa v rámci jednotlivých odborov k daným projektovým zámerom vyjadria.

Projektové zámery doplnené o pripomienky odborov MsÚ dostanú finálnu podobu vo forme projektových dokumentácií. Nasleduje občianske hlasovanie a taktiež deliberácia koordinátorov, ktoré rozhodnú o konečnom poradí projektov.

Projekty, ktoré na základe hlasovania a deliberácie skončia v konečnej tabuľke nad čiarou, vchádzajú do fázy realizácie. Z počiatočných myšlienok a nápadov sa stávajú skutočnosťou vďaka angažovanosti občanov a administratívnej, organizačnej i technickej podpory mestského úradu.