CHCEME

Popis

Vďaka projektu budú vytvorené zóny s ovocnými stromami, ktoré budú pomáhať výchovno-vzdelávaciemu procesu a rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti. Vysadené ovocné stromy bude škola používať nielen ako učebnú pomôcku pri výučbe prírodovedného vzdelávania, ale aj na priamu konzumáciu dopestovaného ovocia žiakmi.

Našou snahou je zvýšenie prírodovedného povedomia žiakov, s prihliadnutím na zdravý životný štýl a uprednostnenie konzumácie domáceho ovocia pred ovocím exotickým. Po úprave okolia výsadby budú v blízkosti stromov umiestnené lavičky, vtáčie búdky a hmyzie domčeky, ktoré vytvoria priestor pre pozorovanie vtákov a hmyzu.

Cieľ

Cieľom projektu je využiť vysadené ovocné stromy ako výučbový materiál na hodinách prírodovedy a biológie. Žiaci majú výrazné medzery v porozumení rozdelenia plodov. Reálne ukážky kvitnutia alebo samotných plodov, môžu pomôcť zlepšiť porozumenie danej problematiky. Vytvorením kŕmidiel pre vtáky a domčekov pre hmyz, žiaci lepšie pochopia ich význam v prírodnom spoločenstve.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Predkladateľom projektu je ZŠ s MŠ Vančurova Trnava.

Petra Psotová – koordinátorka projektu

Problém a Riešenie

Aktuálne škola nemá na svojom pozemku vysadené žiadne ovocné stromy. Problém vidíme aj v poznatkovej základni žiakov o ovocných plodoch.  Najmä mladší žiaci majú výrazné medzery v poznaní domácich slovenských druhov ovocia.

Prostredníctvom projektu by žiaci mali možnosť vidieť ročný cyklus drevín: od prvých lístkov, cez kvitnutie kvetov, opelenie, vytvorenie plodov až po ich dozretie a následnú ochutnávku. Spoločnými silami by sa učitelia s deťmi starali o bylinky, rastlinky a kríky. Reálne ukážky kvitnutia alebo samotných plodov, môžu pomôcť zlepšiť porozumenie danej problematiky. Rovnako vytvorením kŕmidiel pre vtáky a domčekov pre hmyz, žiaci lepšie pochopia ich význam v prírodnom spoločenstve.

Každý vysadený strom bude mať svojho patróna: konkrétne ročníky žiakov. Žiaci sami rozhodnú, či bude pri ich strome vtáčia búdka alebo hmyzí domček .Vytvorením aktivít sa budeme snažiť rozvíjať manuálne zručnosti, ekologické a environmentálne povedomie a uvedomenie si nutnosti biodiverzity druhov v ekosystémoch.

Pre koho je projekt

Projekt je predovšetkým pre žiakov základnej a materskej školy, v neposlednom rade ale aj rodičia a široká verejnosť.

Rozpočet

 5000 eur na ovocné stromy, kríky, drevené záhony a bylinky s rastlinami, prípadne náradie.

MÁME

Projekt sa úspešne zrealizoval v polovici decembri 2016

V rámci participatívneho rozpočtu bolo na projekt vyčlenených 5000 eur, z ktorých sa pre ZŠ s MŠ Vančurova dali vyrobiť drevené záhony, do ktorých spoločne žiaci, učitelia a rodičia na jar 2017 nasypú hlinu a nasadia bylinky a rastlinky, o ktoré sa budú môcť samotní žiaci starať. Na jar sa k dreveným záhonom nasadia aj ovocné stromy, ktoré budú slúžiť pre deti ako vzdelávacia forma k predmetu biológie.

Osádzanie a montovanie drevených záhonov

klasický drevený záhon

klasický obdĺžnikový drevený záhon

Pokračovanie projektu

Na jar nasadené ovocné stromy budú slúžiť ako učebná pomôcka a rovnako budú ich plody tvoriť doplnok.

V rámci Dní zdravia, ktoré škola každoročne realizuje, budú plody využité pri príprave ovocných koláčov a iných výrobkov z ovocia.