CHCEME

Popis

Projekt je pilotná fáza zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu na trnavských sídliskách. Zároveň si kladie za ciel zistiť záujem obyvateľov Trnavy o danú separáciu, vzdelávanie v separácií bioodpadu a zvýšiť povedomie v tejto oblasti.

Cieľ

Cieľom projektu je oddeliť biologický odpad od zmiešaného odpadu, znížiť množstvo zmiešaného odpadu a hlavne premeniť biologický odpad na hodnotný, kvalitný produkt. Zároveň informovaním o projekte a súbežnou osvetou zapojiť do daného projektu maximálne možný počet obyvateľov Trnavy.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Ondrej Gerula – predkladateľ, autor aj koordinátor projektu.

Problém a Riešenie

V súčasnosti nemajú obyvatelia bytových domov na trnavských sídliskách možnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad. Tento tzv. bioodpad končí zväčša v kontajneroch zmiešaného odpadu a následne na skládke, pričom medzitým stihne poslúžiť ako krmivo pre sídliskové potkany, ktoré obývajú najmä miesta pri kontajneroch.

Riešením hore opísaného problému by bolo obstaranie a prevádzkovanie kontajnera na bioodpad. Oproti štandardným spôsobom separácie biodpadu (umiestnenie samostatného kontajnera na biodpad pri ostatných kontajneroch na zmiešaný a iný separovaný odpad, jeho odvoz a kompostovanie na inom mieste)  sa bude v tomto kontajneri bioodpad nielen zbierať, ale i spracovávať, čím sa predíde jeho nepotrebným presunom. Po dozretí by sa kompost použil priamo v danom mieste – preosial a rozdelil (primárne) participantom projektu.

Pre koho je projekt

Projekt je určený pre ľudí, ktorí chcú separovať bioodpad a nemôžu, ale i tých, ktorí už separujú, ale sídliskový kontajner je pre nich výhodnejšia alternatíva.

Rozpočet

1420 eur na objednanie alebo zhotovenie kompostéru na bioodpad.

MÁME

Sídliskový kontajner sa bude osádzať v roku 2017

Sídliskový kontajner na bioodpad Mesto Trnava vysúťažilo a pre projekt zakúpilo. Tento kontajner sa poskladá a bude začiatkom roka 2017 umiestnený na ulici V. Clementisa, kde sa oň bude starať koordinátor projektu spolu s ďalšími participujúcimi, ktorí chcú rovnako separovať týmto ekologickým spôsobom.

Umiestnenie kontajnera na separáciu bioodpadu

Čo kontajner prinesie

Participanti okrem uspokojenia zo správneho naloženia s jednou zo zložiek ich odpadu získajú i samotný výsledok kompostovania – hnojivo.

Zároveň tento projekt prinesie do danej lokality povedomie o bioodpade a jeho separácií a prispeje k zvýšeniu občianskej uvedomelosti.

V neposlednej rade poslúžia informácie z fungovania kontajneru na rozvoj a zlepšovanie nasledujúcej separácie bioodpadu.