CHCEME

Popis

Tento projekt je zameraný na pestovanie zeleniny a okrasných rastlín podľa vlastného výberu a uváženia. Snahou je vzbudiť u detí záujem o pestovanie a staranie sa o rastliny hravou formou už v predškolskom veku. Deti sa budú učiť spoznávať rastliny,  prirodzenou cestou a názornou ukážkou sa budú spoločne starať o záhradku a drevené záhony.

Vybudovaním záhradky v MŠ Čajkovského by sme chceli podporiť u detí rozvoj poznatkov, pozitívnych hodnôt a schopností, ako aj záujem a vzťah k ochrane životného prostredia. Plánované aktivity majú zároveň kladný dopad na rozvoj celkového psychomotorického vývoja detí.

Cieľ

Cieľom projektu je vybudovanie vyvýšeného záhonu pre MŠ Čajkovského, aby sme deti mohli viesť k praktickému vzdelávaniu a starostlivosti o prírodu.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Projekt bol odsúhlasený p. riaditeľkou škôlky  PhDr. Eva Betáková.  Na projekte sa ďalej budú aktívne podieľať p. učiteľka Jozefína Horváthová.  Za realizačnú časť budú zodpovední rodičia detí: Mgr. Michaela Rakúsová – koordinovanie projektu,  a Mgr. Lenka Ulašinova.

Problém a Riešenie

Dôvodom  zapojenia  nášho projektu do participatívneho rozpočtu mesta Trnavy, je že na vybudovanie vyvýšeného záhonu je potrebná finančná dotácia. Nakoľko sa väčšina pozemku nachádza v tieni a je tam nevhodná zemina pre pestovanie rastlín, je nutné vybudovať vyvýšený záhon.

Riešením projektu navrhujeme vybudovať vyvýšený záhon, ktorý si vyžaduje postavenie záhonu, navezenie zeminy postavenie hriadok.

Pre koho je projekt

Projekt je pre deti v predškolskom veku.  V škôlke sa nachádzajú predovšetkým deti, ktoré nemajú možnosť pravidelného aktívneho pobytu a kontaktu s okrasou, či úžitkovou záhradou, čo im chceme umožniť.

Rozpočet

2440 eur na zeminu, drevené vyvýšené záhony, rastlinky a nopová fólia.

MÁME

Realizoval sa na konci roku 2016

Projekt, ktorého realizácia sa začala na konci roku 2016, a to vytvorením drevených vyvýšených záhonov pre deti v MŠ Čajkovského. Tie sa už teraz tešia, ako sa na jar roku 2017 budú starať o svoje záhradky a sadiť rastlinky a kvetiny.

Aj vďaka týmto záhonom môžu deti v MŠ Čajkovského spoznávať rastlinky priamo vo svojej záhradke. Od samotného sadenia sadeníc kvetov a rastlín sa budú učiť celému procesu priamo v prírode pred svojou materskou školou.

drevené záhony na Čajkovského