CHCEME

Anotácia

Ide o druhú realizačnú fázu projektu Deti píšu Deťom (príbehy).
V prvej fáze v roku 2016 bolo s podporou Participatívneho rozpočtu Mesta Trnava nahratých, spracovaných a o hudobné diela doplnených 22 príbehov od 21 detských autorov. Viac informácií nájdete na webe: http://www.godot.sk/sub/detipisudetom
Víziou projektu je podpora talentovaných detí, poskytnutie možnosti prezentácie ich tvorby ostatným deťom, vytváranie pozitívneho vzoru pre trávenie voľného času, budovanie zdravého sebavedomia detí, rozvoj fantázie, rozvoj gramatickej zručnosti, vytváranie priestoru pre chvíle strávené v rodinnom kruhu …. ale hlave zábava.
V prvej fáze boli nahraté príbehy talentovaných detských autorov, ktoré boli následne odvysielané v streame Rádia Bunker, uložené v archíve TU a TU, vydané na CD nosičoch a rozdané autorom.
Zámerom druhej fázy projektu je vytvoriť z príbehov tlačenú ilustrovanú knižku a online knižku.
Knižka by mala obsahovať príbehy z vydaných CDčiek doplnené o ilustrácie trnavských ilustrátorov a v prípade záujmu aj samotných detí, prípadne detských ilustrátorov. Do knižky by mali byť vložené aj CDčka s príbehmi + DVD s dokumentom o tom, ako celý projekt vznikal.
Autorom bude umožnená prezentácia diela spojená s ich predajom na neziskových podujatiach organizovaných v rámci Mesta Trnava. Zisk z predaja bude venovaný autorom bez akéhokoľvek nároku zo strany realizátorov projektu, ako forma podpory talentovaným autorom.
Výsledné dielo, ktoré bude opäť celé licencované pod licenciou Creative Commons, chceme tiež zverejniť na StoryWeaver – platforme detských rozprávok – viac info TU
Do budúcna sa určite chceme pokúsiť doplniť príbehy o videozáznam – animované, prípadne bábkové stvárnenie príbehov. Takéto videozáznamy budú zverejnené na youtube RB a ďalej prezentované s podporou médií a sociálnych sietí.
V tretej fáze – v budúcnosti – tiež rozmýšľame o preklade príbehov do anglického jazyka a ich narozprávanie a vydanie na CD v anglickom jazyku. Takto spracované CDčka a tlačená + online knižka by mohli tvoriť zaujímavý materiál pre výuku anglického jazyka a rovnako by mohol získať väčšiu sledovanosť na StoryWeaver platforme.
Rovnako plánujeme stvárniť niektoré z príbehov, v prípade získania súhlasu autoriek a autorov, v divadelnej podobe. Túto tretiu fázu však budeme realizovať až v prípade, ak by projekt získal náležitú podporu verejnosti.
Po ukončení druhej fázy projektu samozrejme plánujeme v prípade, ak bude o projekt záujem a ak sa nám podarí zabezpečiť zdroje, oslovovať nové autorky a autorov a projekt využívať ako nástroj na podporu talentovaných autorov cyklicky.

Cieľ projektu

Očakávanou zmenou je hlavne zmena vo vnímaní detskej tvorby ich najbližšími. Verejným ocenením a všetkými spätnými väzbami, ktoré sa podľa predpokladu udejú pri prezentáciách na verejnosti, ako aj prezentáciou diel v archíve Rádia Bunker, či ostatnými formami projekt prispeje k budovaniu zdravého sebavedomia detských autorov, prehĺbi interakcie v rámci rodín, pomôže rozvíjať fantáziu detských autorov, ponúkne priestor pre zmysluplnú zábavu a podobne…

Priamymi výsledkami a výstupmi projektu v prípade jeho úspechu bude: tlačená ilustrovaná knižka s vloženými CD nosičmi s nahratými príbehmi a dokumentom o vzniku projektu, online knižka + príbehy umiestnené na StoryWeaver – platforme detských rozprávok.

Problém

Súčasnú situáciu vnímame veľmi pozitívne, najmä vzhľadom na fakt, že sa nám podarilo realizovať prvú fázu projektu so všetkými druhmi a formami podpory, ktoré sa k nám dostali.

Ako problém vnímame nedostatok času, ktorý by bolo možné tráviť s deťmi. Problém má samozrejme viacero úrovní.  Jedná sa o preťaženosť rodičov v pracovnom procese, informatizáciu spoločnosti a tým spôsobené chvíle – každý nad svojim displejom mobilu, nedostatok kvalitných impulzov, prípadne nemožnosť koordinovať rodinný život tak, aby bol deťom dostatočne zabezpečený priestor pre plnohodnotné trávenie voľného času. Samozrejme, že problém nie je možné zovšeobecniť a je samozrejmé, že mnohí rodičia a vychovávatelia sa deťom venujú a popisovaný problém sa ich nedotýka. To však neznamená, že ho nesledujeme a nevnímame.

Riešenie

Prispieť k riešeniu opísaného “problému” máme v úmysle hlavne poskytnutím príležitosti pre rozvoj talentu (literárna tvorba) deťom v priamej interakcii s rodinnými príslušníkmi.

Projekt Deti píšu Deťom (príbehy) vytvoril podmienky pre takýto rozvoj a interakciu, ako aj rozvoj gramatických zručností ponúknutím možnosti tvoriť, narozprávať a nahrať svoje dielo a doplniť ho o hudbu zväčša trnavských hudobníkov.  Tieto diela sme uložili v archíve na našom webe, na medzinárodnom webe archive.org a následne vydali na spoločnom dvoj CD, čím sme deťom, ktoré prejavili záujem a zapojili sa do projektu vytvorili možnosť svoje dielo prezentovať a prípadne aj predávať.  Úmyslom tejto časti bolo prispieť k budovaniu zdravého sebavedomia, k posilneniu viery, že je možné plnohodnotne tvoriť aj v nižšom veku a okrem množstva iných úmyslov hlavne samotná radosť detí.

Ako nadstavbu k už realizovanému ponúkame možnosť knižného vydania a šírenia diela.

V prípade, ak by projekt i v tejto fáze získal patričnú podporu verejnosti a bol realizovaný, poskytuje nadstavbu realizovanému vo forme možnosti prezentácie autorských diel v súbornej, profesionálne spracovanej a vytlačenej, ilustrovanej a ako formu podpory autorkám a autorom odovzdanej knižky. Knižku, ako aj jej následne uverejnenú online podobu budú môcť deti prezentovať v rámci ich rodín.  Týmto sa snažíme vytvoriť nadstavbu otvorením priestoru pre možnosť spoločného trávenia voľného času, ešte výraznejšieho budovania zdravého sebavedomia a v prípade verejných prezentácií tiež získavania schopností vystupovať na verejnosti a komunikovať. Zároveň vidíme prínos a význam projektu v ponúknutí možnosti inšpirovať sa a zapojiť sa do projektu ostatným deťom. V realizovanej forme bude projekt pomerne ľahko prezentovateľný aj ostatným deťom – tvorivým a nadaným autorkám a autorom.

Zaujímavou možnosťou by tiež bolo zapojenie detí formou prezentácie CDčiek a knižiek základným školám, knižniciam, detským domovom, reedukačným strediskám a podobne.
Výzva pre zapojenie sa do projektu je samozrejmosťou.

Cieľová skupina

Projekt Deti píšu Deťom (príbehy) je určený pre deti, ktoré sa zapojili do prvej fázy projektu – deti od 8 – 13 rokov, ktoré majú talent pre literárnu tvorbu, fantáziu a dostatočnú gramatickú zručnosť na to, aby dokázali samostatne, prípadne s asistenciou rodiča, príbuzného alebo iného dospelého vytvoriť rozprávkové príbehy. Rovnako je určený pre všetky ostatné skupiny popisované v tejto projektovej dokumentácii. Napríklad pre rodičov, starých rodičov, ľudí pracujúcich s deťmi, školy, detské domovy, reedukačné a resocializačné strediská a centrá pre deti, nízkoprahové centrá pre deti a podobne… Projekt bude možné využívať ako každé iné podobné autorské dielo.

Rozpočet

PRÍPRAVA PROJEKTU

 • príprava dokumentácie pre LITA, autorská spoločnosť    100
 • príprava kolektívnej zmluvy – šírenie diela (večerníčky na CD)    50
 • vytvorenie databázy ilustrátorov    0
 • cenové kalkulácie na poskytované služby a činnosti    60
 • výberová konania    0
 • právna administrácia    108
 • jazyková korekcia príbehov    140
 • spolu príprava projektu    458


KOORDINÁCIA PROJEKTU    

 • koordinácia komunikácií a projektu    300
 • účtovníctvo a ekonomika    150
 • komunikácia s médiami    50
 • administrácia    50
 • licencovanie obsahu    20
 • emailová komunikácia    50
 • osobná prezentácia    100
 • spolu koordinácia projektu    720


GRAFIKA  

 • grafické práce (zalamovanie textu, vkladanie ilustrácií, príprava do tlače)    450
 • grafický návrh obálky knižky    20
 • reklamný banner    20
 • letáky (forma vizitky)    25
 • spolu grafika    515


WEB A SIETE

 • Social Media manažment    50
 • grafické práce pre web a siete    100
 • web administrácia    30
 • spolu web a siete    180


ILUSTRÁCIE

 • ilustrácie    400
 • spolu ilustrácie    400


FINALIZÁCIA KNIŽKY

 • spracovanie dokumentu o projekte a iného videomateriálu    200
 • tlač knižky    1 505
 • potlač CDs a DVDs    210
 • napaľovanie CDčiek    140
 • napaľovanie DVDčiek    70
 • spolu finalizácia knižky    2 125


ZÁVEREČNÉ PODUJATIE

 • koordinácia podujatia    100
 • grafické práce (pozvánky, webdesign, plagát …)    30
 • zvukový technik    50
 • moderovanie podujatia    20
 • kameraman    30
 • odmena pre hudobníkov    120
 • prezentácia projektu    10

CATERING

 • KALKULÁCIA OBČERSTVENIE A NÁPOJE (pre 70 osôb)
  • chlebíček (70ks)    70,00
  • kanapka (70ks)    35,00
  • korbáčik (70ks)    21,00
  • pagáč (70ks)    35,00
  • minerálka neperlivá (0,3 dcl) (35ks)    10,50
  • minerálka jemne perlivá (0,3 dcl) (35ks)    10,50
  • džús pomaranč pre deti (0,3 dcl) (35ks)    14,00
  • džús jablko pre deti (0,3 dcl) (35ks)    14,00
  • spolu občerstvenie a nápoje    210,00
 • KALKULÁCIA INVENTÁR
  • plastová misa (5ks)    2,50
  • servítky (balenie) (1ks)    3,00
  • PVC pohárik (0,3 dcl – plastový) (100ks)    10,00
  • papierový obrus (rolka 1,2 x 10 m) (1ks)    5,00
  • vrece na odpad (2ks)    4,00
  • spolu inventár    24,50
  • spolu celé záverečné podujatie (zabezpečenie + catering)    594,50

SPOLU: 4 992,50 €

MÁME

Koncom roka 2017 sa v spolupráci s Mestom Trnava a všetkými, ktorí boli do projektu zapojení, podarilo ukončiť druhú fázu projektu Deti píšu Deťom (príbehy).

 

Na tomto projekte pracoval tím ľudí, ktorí sa podujali pomôcť splniť jeden detský sen, alebo možno sny viaceré.

V minulom ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu sa podarilo nadchnúť deti pre sen. Deti napísali príbehy, niektoré z nich ich aj narozprávali. Príbehy boli doplnené o hudbu a vydané ako CD nosiče.

Viac informácií.

 

V tomto ročníku projekt pokračoval druhou fázou. Autorky a autori dostali a využili možnosť ilustrovať vlastné príbehy.

Texty prešli gramatickou korekciou, boli „zalomené“ a vytlačené ako ilustrovaná detská knižka, do ktorej boli vložené CDčka s príbehmi a dokument, v ktorom rozprávajú tí, ktorí sa do projektu zapojili. Deti, hudobníci, interpreti, propagátori a iný pomocníci.

dokument o projekte Deti píšu Deťom (príbehy)

Dnes sa nám konečne podarilo sfinalizovať krátky dokument, ktorý bude pripojený v knižke. Sme veľmi radi, že sa nám v tomto videu podarilo zachytiť výpovede autoriek a autorov príbehov a ilustrácií, muzikantov, ktorí tvorili podmaz k príbehom, interpretov, ktorí čítali a vžívali sa do postáv z príbehov, ale aj ľudí, ktorí nám ohromne pomohli pri propagácii myšlienky a zamerania projektu a ľudí, ktorí sú spojení s Participatívny rozpočet pre Trnavu.Čoskoro sa nám do rúk dostane niečo, čo pre nás bude viac ako knižka ... niečo, čo pre nás bude viac, ako vianočný darček ...... snáď niečo živé, niečo čisté a niečo ... ozajstnéGabriela, Mario, Veronika, Marta, Jakub, Mary, Adriana, Jozef, Eva, Ján, Delegát, Jan, Jaroslav, Kolektív, Pavol, Ivan a autorky + autori = decká z Modranky

Posted by Godot Projekt on 11. december 2017

Ostatné informácie o projekte, ako aj PDF ilustrovanú detskú knižku Deti píšu Deťom (príbehy) – kniha prvá nájdete na webe združenia TU

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o ilustrovanej knižke a ostatných projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.