CHCEME

Cieľ projektu

Cieľom projektu je prostredníctvom súboru koncertov (9 x ročne) na klubovej úrovni prispievať k propagácii a prezentácii tradičného menšinového hudobného žánru – bluesovej hudby prostredníctvom interaktívnych hudobných vystúpení, založených na spojení zaujímavého hudobného hosťa (autora resp. interpreta rôzneho žánrového zamerania) a stabilnej sprievodnej bluesovej kapely. Projekt má ambíciu realizovaním svojho cieľa napĺňať voľnočasové aktivity širokej verejnosti v oblasti kultúry.

Problém

Trnavská hudobná spoločnosť o. z. (THS) založená v roku 2011 s primárnym cieľom zachovávať a šíriť hudobnú kultúru najmä organizovaním kultúrnych podujatí so zameraním na menšinové hudobné žánre, ako predkladateľ projektu, organizuje projekt Modrý štvrtok od februára 2016 vždy jedenkrát mesačne okrem júna, júla a augusta.

Projektom Modrý štvrtok sa predstavuje verejnosti tradičný hudobný žáner – blues v živom vystúpení trnavskej bluesovej skupiny Second band v spojení s prizvaným hosťom – spevákom či inštrumentalistom (autorom alebo interpretom), ktorý sa predstaví v hlavnom, hodinovom bloku v doprovode so sprievodnou skupinou, s ktorou predtým nikdy nekoncertoval. Spojenie hosťa – hudobnej osobnosti a sprievodnej kapely prináša do autorských či interpretačných diel nový rozmer a osobitosť.

Projekt je postavený na tom, že autorské piesne pozvaného hosťa z rôznych oblastí populárnej hudby sú hrané štýlom charakteristickým pre menšinový žáner blues. Takto vznikajú zvukovo nové piesne, ktoré sú originálne a zaujímavé z pohľadu poslucháča, ktorý pozná ich predošlú podobu.

Zámerom projektu je obohatiť hudobnú scénu o nové možnosti interpretácie a poslucháčov o konfrontáciu viacerých hudobných (nielen menšinových) žánrov.

V doteraz uskutočnených podujatiach (2-5/2016, 9-12/2016, 1-4/2017) sa ako hostia vystriedali autori a interpreti rôznych žánrov (country, jazz, rock, blues), ako napr. Allan Mikušek, Ján Litecký – Šveda, Silvia Josifovska, Katka Suchoňová, Milan Konfráter, Adrian Kelemen, Janka Ružičková. Projekt sa realizuje v hudobnom klube Music a Café, OC City Arena, ktorý svojim prostredím i kapacitou sa javí ako najvhodnejší na jeho realizáciu.

Projekt sa uskutočňuje vždy jedenkrát mesačne (okrem letných mesiacov jún, júl, august), a to vždy v prvý alebo druhý štvrtok v mesiaci. Hudobný večer pozostáva z troch častí, v prvej časti (cca 45 min) so začiatkom o 20.00 hod. sa predstaví kapela Second Band s vlastným bluesovým programom.

Druhá časť večera (1 hod.) so začiatkom o 21.00 hod., je hlavným blokom, v ktorom vystupuje hudobný hosť s vlastnými piesňami, ktoré interpretuje v spojení so sprievodnou kapelou Second band v bluesovom štýle. Tretia, záverečná časť (cca 45 min), so začiatkom o 22:00 hod. je koncipovaná ako „jam session“, kedy hudobný hosť a sprievodná kapela improvizujú rôzne skladby v štýle charakteristickom pre blues.
Prestávka medzi druhou a treťou časťou je vyplnená zaujímavým interaktívnym prvkom pre divákov, a to pravidelnou súťažou o fúkaciu harmoniku, ktorá je tradičným hudobným nástrojom využívaným v blues. Fúkaciu harmoniku získa ktokoľvek z obecenstva, kto nájde odvahu predviesť sa na pódiu s krátkym vystúpením na fúkacej harmonike. Aj týmto spôsob projekt Modrý štvrtok prispieva k rozširovaniu záujmu o menšinový hudobný žáner blues a podnecuje obecenstvo k aktívnej hre na hudobný nástroj.

Vstup na projekt Modrý štvrtok je po celú dobu jeho organizovania pre verejnosť bezplatný tak, aby mal čo najširší záber poslucháčov. Zameraním na širokú verejnosť a bezplatnosťou vstupu tak projekt Modrý štvrtok prispieva k napĺňaniu základných cieľov THS. Po viac ako ročnej existencii projektu Modrý štvrtok sa ukazuje jeho životaschopnosť a prínos pre kultúrny život mesta Trnava, v dôsledku čoho už má stabilné miesto v hudobnom kalendári mesta Trnava. Projekt Modrý štvrtok svojím zameraním na oblasť menšinového žánru blues prispieva k napĺňaniu úloh obce (samosprávy) v oblasti kultúry.

Vychádzajúc z toho, že medzi základné úlohy obce v oblasti kultúry patrí najmä utváranie podmienok na zabezpečenie kultúry a osvetovej činnosti prostredníctvom vlastných aktivít alebo prostredníctvom služieb poskytovaných na území obce, pričom kultúrnymi aktivitami sa realizuje rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti, kultúrno-výchovnej činnosti, zvyšuje sa kultúrna a vzdelanostná úroveň ľudí a zabezpečuje sa zmysluplné využívanie voľného času obyvateľstva, je dôležitou úlohou obce v oblasti kultúry podpora tradičných či menšinových kultúrnych hodnôt.

Projekt Modrý štvrtok tým, že:

 • podporuje a rozvíja menšinový hudobný žáner blues tradične prináležiaci k Trnave, označovanej ako „hlavné mesto slovenského bluesu“ pre veľký počet bluesových hudobníkov i fanúšikov,
 • rozvíja hudobno-kultúrny život v oblasti tradičných hudobných žánrov,
  prispieva k spestreniu kultúrneho života v mesta Trnava,
 • pravidelne ponúka obľúbený hudobný žáner pre strednú a staršiu generáciu, ako aj hudobno-kultúrnu alternatívu mladej generácii,
 • podporuje voľnočasové aktivity obyvateľstva mesta Trnava v rámci klubovej činnosti

svojim obsahom a zameraním prispieva k napĺňaniu základných úloh obce v oblasti kultúry na poli menšinového hudobného žánru blues. S ohľadom na zmysluplnosť a životaschopnosť projektu je žiaduce zachovať jeho existenciu a rozvíjať jeho úroveň. Problémom je, pri snahe zachovať bezplatný vstup a tým aj jeho dostupnosť čo najširšiemu okruhu návštevníkov, finančné zabezpečenie projektu. Bezplatnosť vstupu pre verejnosť je jeden zo základných pilierov projektu, bez ktorého by projekt stratil svoje opodstatnenie.

Organizáciu projektu Modrý štvrtok doposiaľ materiálne a finančne zabezpečuje THS z vlastných zdrojov získaných z darov a sponzorských príspevkov, resp. členovia THS vlastnou dobrovoľnou (bezplatnou) činnosťou.

Riešenie

Ako riešenie problému s finančným zabezpečením projektu sa javí participácia mesta Trnava na nákladoch THS, vynaložených na:

 • umelecké honoráre (výlučne hudobní hostia)
 • technické zabezpečenie (prenájom klubových priestorov Music a café, ozvučenie)
 • propagáciu

resp. podpora mesta Trnava pri propagácii projektu vlastnými komunikačnými kanálmi.
Participácia mesta Trnava však neznamená pre projekt Modrý len pomoc pri finančnom zabezpečení projektu, ale je aj prejavom spolupatričnosti mesta Trnava na aktivitách THS a prejavom podpory THS pri organizovaní kultúrnych aktivít v meste Trnave ako partnera mesta Trnava v oblasti menšinových hudobných žánrov.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu je najmä stredná a staršia generácia obyvateľov mesta Trnava, ale po viac ako ročnej existencii projektu sa ukazuje, že oslovuje i mladšiu generáciu, u ktorej ide skôr o oboznámenie sa s daným hudobným žánrom a vypestovanie si vzťahu k nemu rovnako, ako si v minulosti vypestovala vzťah k bluesovej hudbe súčasná stredná a staršia generácia, či už na veľkých festivalových podujatiach ako boli Blues Slovakia Trnava alebo Dobrofest Trnava, alebo na klubovej scéne.

Projekt je určený pre širokú verejnosť – mladšiu, strednú i staršiu generáciu obyvateľov mesta Trnava, ako aj pre všetkých fanúšikov tradičných hudobných žánrov ako je blues alebo príbuzné odvetvia ako blues-rock alebo country-blues.

Rozpočet

Rozpočet na 9 podujatí (rozpočet na podujatia v sezóne 2017/2018, konkrétne 9 – 12/2017 a 1 – 5/2018):

 • Umelecké honoráre (výlučne hudobní hostia) … 1 500 eur
 • Technické zabezpečenie (prenájom priestorov Music a café, ozvučenie) … 600 eur
 • Režijné a ostatné náklady … 100 eur
 • Náklady na propagáciu … 500 eur

SPOLU: 2 700 €

MÁME

Jesenná sezóna Modrých štvrtkov | Blue Thursday z réžie Trnavskej hudobnej spoločnosti, o.z. a trnavskej hudobnej skupiny Second Band pokračuje aj vďaka Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu.

Ďalší z hudobných večerov s pozvaným hosťom – tentokrát so známym a populárnym pesničkárom Bystríkom z Trnavy – sa uskutočnil vo štvrtok 12. októbra 2017 v trnavskom Music a Café klube so začiatkom o 20.00 h. Vstup na podujatie bol voľný.

Bystrík sa intenzívne venuje hudbe od svojich osemnástich rokov. Popularitu mu priniesli jeho vlastné – autorské pesničky, ktoré sa postupne objavovali v slovenských rádiách ale aj účasť na prestížnych hudobných súťažiach a spolupráca s populárnymi hudobníkmi ako Zuzana Smatanová, Misha, Robo Papp, Dominika Mirgová, Adam Ďurica či skupina Komajota. Bystrík má nahraté tri vlastné štúdiové albumy, autorské nahrávky pre víťaza súťaže Superstar – Denisa Lacha a iné. Spolupráca v projekte Modrý štvrtok s domácou bluesovou skupinou Second Band je ukážkou nekonečných možností prienikov rôznych hudobných žánrov, ktoré si hľadajú – a nachádzajú k sebe cestu.

Na november si Trnavská hudobná spoločnosť, o.z. a hudobná skupina Second Band pre návštevníkov podujatia Modrý štvrtok pripravili prekvapenie. Bol ním skladateľ, spevák, gitarista a šoumen v jednej osobe – Gwyn Ashton.

Gwyn Ashton sa narodil v Anglicku, prežil však istú časť svojho života v Austrálii, s ktorou sa spájajú jeho hudobné začiatky.

Potvrdenie toho, že Gwyn Ashton je skutočná hviezda, svedčí aj vyjadrenie bývalého člena Led Zeppelin – Roberta Planta, ktorý o Gwynovi povedal: „Gwyn je kráľ pocitu a tónu.“

Modrý štvrtok s Gwynom Ashtonom sa uskutočnil už tradične v priestoroch Music a Café klubu vo štvrtok, 16.11.2017 o 20:00.

Viac informácií nájdete TU v udalosti na FB.

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o Modrom Štvrtku i ostatných projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.