CHCEME

Anotácia

Sídliskový festival „Spájame sily“ na Linčianskej, organizovaný dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z neziskovej organizácie Centrum Koburgovo s partnerskými organizáciami, sa uskutoční na jeseň roku 2017 (september) a bude otvoreným podujatím pre všetkých obyvateľov a obyvateľky (nielen) Linčianskej. Festival na námestí pri obchodnom stredisku ponúkne pre deti, mládež i dospelých rozmanitý program – divadielko, koncerty trnavských kapiel, tvorivé dielne ale i futbalový turnaj. Novou pridanou hodnotou tohtoročného festivalu bude i „graffity škola“ – škola maľovania na stenu s lektormi, ktorí sa spoločne s deťmi a mladými ľuďmi pokúsia skrášliť jednu zo zanedbaných stien na sídlisku. Festival tak umožné obyvateľom a obyvateľom sídliska stretnúť sa na spoločnej akcii, porozprávať sa a zabaviť, ale i aktívne zapojiť do programu.

Cieľ projektu

Cieľom projektu festivalu „Spájame sily“ je podporiť spoločné trávenie času obyvateľov vo verejnom priestore na sídlisku Linčianska. Víziou organizátorov je spojiť sily organizácií, ich klientov a dobrovoľníkov,  pracovníkov samosprávy a tiež aktívnych obyvateľov pri realizácii spoločnej aktivity. Podujatím chceme zdôrazniť význam spolupráce aktérov a vytvárať most medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Festival sme uskutočnili už v rokoch 2016 a 2015 a stretol sa s úspechom, preto by sme radi pokračovali v jeho organizácii, zlepšovali ho a zapojili do jeho plánovania i viac obyvateľov a obyvateliek Linčianskej prostredníctvom otvorenej výzvy na participáciu. Počas festivalu tak pripravíme rôznorodý program, ktorý osloví ako deti, mladých ľudí, tak i dospelých a starších obyvateľov.

Cieľom projektu je podporiť:

 1. vzájomnú interakciu medzi obyvateľmi
 2. vzťah ľudí k miestu ich bydliska
 3. participáciu a aktívne zapojenie sa obyvateľov v procese prípravy podujatia
 4. oživenie verejného priestoru sídliska
 5. zviditeľnenie Linčianskej ako príjemného a zeleného sídliska v meste Trnava
 6. posilnenie spolupráce organizácií venujúcich sa komunitnému a kultúrnemu rozvoju v meste Trnava

Problém

Aj keď sa v Trnave stále viac akcií koná vo verejnom priestore, väčšina z nich je situovaných do centra mesta. Sídlisko Linčianska je na okraji mesta a jeho obyvatelia sa často cítia prehliadaní. Napriek tomu, že sa na tomto sídlisku za poslené roky toho veľa zmenilo: obnovenie viacerých plôch verejného priestoru, vybudovanie cyklochodníku… obyvatelia sa často cítia nútení veľakrát obhajovať a vysvetlovať obyvateľom z iných mestských častí, že Linčianska poskytuje kvalitný priestor na život.

V súčasnosti sa aj v rámci sídliska dejú viaceré aktivity v školách a centrách, radi by sme však vytvorili tradíciu kultúrneho podujatia, ktoré je otvorené pre všetkých vo verejnom priestore.

Riešenie

Keďže verejný priestor na Linčianskej prešiel obnovou, radi by sme zviditeľnili toto pekné sídlisko a podporili trávenie voľného času v ňom práve podujatím – pouličným festivalom Spájame sily.

Festival inšpiruje obyvateľov k participácii, zdieľaniu spoločného priestoru, interakcii a tak prehĺbi i vzťah k ich bezprostrednému okoliu, v ktorom žijú. Súčasne zorganizujeme podujatie, kde nájdu to „svoje“ rôzne vekové skupiny. Podujatie by sme radi opakovali každoročne a urobili z neho tradíciu. Keďže podujatie bude organizované aj v spolupráci s Mestom Trnava, radi by sme prehĺbili aj komunikáciu obyvateľov s mestom (napríklad prostredníctvom info stánku mesta).

Našou snahou je tiež vyhľadávať aktívnych ľudí a podnecovať ich k hľadaniu spôsobov zlepšovania prostredia a riešenia problémov a podnetov, ktoré sa týkajú obyvateľov sídliska.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia sídliska Linčianska, pričom sa aktivitami počas festivalu budeme snažiť osloviť všetky vekové skupiny, zahŕňajúc deti, rodičov, mladých ľudí, starších obyvateľov. Sekundárnou cieľovou skupinou sú dobrovoľníci, dobrovoľníčky a zástupcovia rôznych organizácií, ktorí počas festivalu budú pripravovať rozličné sprievodné akcie– tvorivé dielne, maľovanie na stenu, infostánky, hudobné koncerty, vystúpenia detí zo školy i nízkoprahových centier a iné aktivity.

Rozpočet

HONORÁRE PRE ÚČINKUJÚCICH (1 180,00 EUR)

 • 3 x kapela honorár: 3 x 200,00 EUR
 • 1 x honorár pre divadielko: 200,00 EUR
 • hudobné ozvučenie kapiel: 180,00 EUR
 • honoráre pre lektorov na graffity školu: 200,00 EUR

MATERIÁL NA TVORIVÉ DIELNE + GRAFFITI ŠKOLU (470,00 EUR) 

 • farbičky, papiere, nožnice: 70,00 EUR
 • farby, spreje a štetce na „graffiti školu“: 400,00 EUR

PROPAGÁCIA FESTIVALU (170,00 EUR)

 • Grafika plagátu a brožúry: 50,00 EUR
 • Tlač plagátov: 80,00 EUR
 • Tlač brožúry s informácii o zapojených subjektoch: 40 EUR

SPOLU: 1 820,00 €

MÁME

Sídliskový festival SPÁJAME SILY podporený z prostriedkov Participatívneho rozpočtu pre Trnavu sa konal v sobotu 16. septembra 2017 od 10. do 17. hodiny pred nákupným strediskom Jednota na Limbovej 7 v Trnave.

Pre účastníkov bol pripravený CELODENNÝ PROGRAM:

HUDBA

 • Dominika Mirgová s tanečnou skupinou VIP CREW
 • Bystrík Červený
 • Mike Larke DJ Set
 • Ildiko Kali
 • Sebastian Vaškovič – hra na akordeón
 • MC Máčada

TVORIVÉ DIELNE

FUTBALOVÝ TURNAJ o titul majstra Linčianskej v réžií Výboru mestskej časti Linčianska

MAĽOVANIE GRAFFITY A GRAFFITY ŠKOLA

INFOSTÁNKY (Združenie STORM, Trnavská arcidiecézna charita, Krízové stredisko, Centrum pomoci pre rodinu, Súkromná materská škola BESST, Občianska hliadka, Nízkoprahové centrum MAK- SPDDD Úsmev ako dar…)

Podujatie moderovala Martina Stanovčáková z Rádia Viva.

Pozrite si fotografie z festivalu:

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o Sídliskovom festivale Spájame sily i ostatných projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.