CHCEME

Anotácia

Centrum MAK je Nízkoprahové centrum, ktoré v súčasnosti personálne zastrešujú dve sociálny pracovníci, manažérka trnavskej pobočky nášho občianskeho združenia a dobrovoľníci. Centrum vzniklo v roku 2008 a to na podnet predchádzajúcej dobrovoľníckej činnosti.

Toho času sú hlavnou náplňou práce centra voľnočasové aktivity, klub domácich úloh a príprava na školu pre deti a mládež od 3 do 18 rokov a sociálna práca priamo v rodinách rómskej komunity. Centrum  sídli  v Trnave na ulici, kde sa nachádza početná rómska komunita, ktorá vykazuje množstvo  sociálno – patologických javov a ktorá je tiež cieľovými skupinami projektu.

Centrum  je otvorené päť pracovných dní, aby mali tieto deti a mládež možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a pozitívne. Centrum  realizuje aj rôzne mimoklubové aktivity ako napr. letný rozvojový pobyt, víkendový pobyt, výlety do prírody, športové aktivity ale aj prevenčné aktivity. Väčšina detí nechodí z rôznych dôvodov do materskej školy i preto chceme deťom našou činnosťou facilitovať ich vstup do základnej školy. Spätná väzba od rodičov aj detí je preto prevažne pozitívna.

Ďalej centrum prostredníctvom svojich členov zabezpečuje aj sociálnu prácu navštevuje problémové rómske rodiny aj v ich domácom prostredí a snaží sa im pomôcť.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť pozitívny vzťah k učeniu a škole a malé deti od 3 do 6 rokov pripraviť na povinnú školskú dochádzku. Týmto spôsobom  chceme  vytvoriť ďalší priestor na rozvoj zručnosti a vedomosti u deti a mládeže formou zážitkového učenia do školy, rozvíjanie počítačových zručnosti ( ako napr. písanie projektov, práca vo worde, hľadanie potrebných informácii do školy a iné). Z nášho pohľadu je veľmi dôležité u tejto cieľovej skupiny vytvárať pozitívny vzťah k učeniu a tvoreniu. V rámci sanácie rodiny by mali  rodiny možnosť vyhľadania brigády alebo práce, učiť ich písať životopisy, vyhľadávať si lekárov a iné potrebne veci.

Problém

Hlavným problémom, ktorý sa má projektom a vyššie uvedenými formami riešiť, je zníženie neprispôsobilosti marginalizovanej rómskej komunity, potreba osvetovej práce, potreba mimoškolského vzdelávania detí a mládeže a potreba začlenenia rómskej komunity do normálneho života, potreba výchovy detí atď.

Riešenie

Predpokladáme, že naším projektom a cielenými aktivitami opäť prispejeme deťom z rizikovej lokality k ich vnútornému posilneniu, sebahodnote, vytvorenie si vzťahu k škole a k vzdelávaniu, čo je dneska veľmi dôležitá súčasť v živote.

Cieľová skupina

Centrum v Trnave na ulici, kde sa nachádza značná rómska komunita, ktorá vykazuje množstvo  sociálno – patologických javov.  1. cieľovou skupinou sú deti a mládež z tejto komunity – Vekové rozmedzie cieľovej skupiny je od 3 do 18 rokov 2. cieľovou skupinou sú hlavne rodiny a rodičia detí z 1. cieľovej skupiny.  – Vekové rozmedzie nie je ohraničené Cieľové skupiny sú jasne definované a žiadateľ a dotáciu dôverne pozná pomery v miestnej rómskej komunite.

Rozpočet

  • Materiálno technické zabezpečenie … 300 €
  • Pomôcky do školy pre deti … 300 €
  • Flipchart … 80 €
  • Notebook … 500 €
  • Myš na notebook … 20 €

SPOLU: 1 200 €

MÁME

Projekty tohto ročníka sa začnú realizovať v druhej polovici roka 2017.