CHCEME

Koordinátorka

Žofia Halásová (ZŠ s MŠ, Námestie Slovenského učeného tovarišstva)

Popis

Zadanie sa týka rekonštrukcie plôch chodníkov materskej školy a ich čiastočné pretvorenie na mini dopravné ihrisko, na ktorom by pribudli prenosné dopravné značky, kolobežky, bicyklíky. K dispozícii by deti mali aj prilby či reflexné vesty. Zvyšná plocha školského dvora by slúžila na rôzne pohybové hry detí na školskom dvore.

Cieľ zadania

Areál školy by sa vďaka obnove chodníkov využíval na dopravnú výchovu detí a stal by sa tak bezpečnejším prostredím pri ich pohybových aktivitách.

Rozpočet

Odstránenie poškodených častí chodníkov … 10 673,56 €
Ohraničenie chodníkov … 9 953,44 €
Dobudovanie chodníkov … 23 608,94 €
Vybudovanie dopravného ihriska a hracích plôch a ich vybavenie 5 764,08 €
SPOLU: 50 000 €

Rozpočet

Na realizáciu zadania sa ráta s maximálnou čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie úspešných zadaní.

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIA