Tretí ročník Participatívneho rozpočtu pre Trnavu priniesol v rámci nových pravidiel aj dôležitú zmenu – okrem projektov pracujeme aj na tzv. investičných zadaniach pre samosprávu. Ide o väčšie, finančne náročnejšie akcie, ktorých realizátorom je samospráva, ideu však navrhujú občania. Výška maximálnej podpory pre jedno zadanie je 50 000 €.

Zadania 2018

Z4

Bezpečnosť detí

Rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ v Modranke, ich často vykladajú a nakladajú do áut na obojsmernej mestskej komunikácii bez chodníka a možnosti bezpečného parkovania pri škole. Z dôvodu správy technika BOZP nie je možné využívať parkovisko v areáli školy, ktoré bolo pre tieto účely vybudované.
Sprístupnenie a rozšírenie parkoviska v areáli ZŠ s MŠ v Modranke a vybudovanie chodníka pre peších, ktorý bude súbežný s mestskou komunikáciou, by túto situáciu dokázalo vyriešiť.

Rozpočet: 50 000 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Z2

Futbalové ihrisko pre rómsku komunitu na Coburgovej

Radi by sme vybudovali futbalové ihrisko pre rómsku komunitu v lokalite na Coburgovej ulici v Trnave. V súčasnosti deti a mládež z tejto lokality vyhľadávajú rôzne plochy pre športovanie na rôznych odľahlých ihriskách i školách. Aj oni by však mali radi svoj priestor na športovanie vo voľnom čase v blízkosti svojich domovov.
Uvedený priestor pre ihrisko sa nachádza na pozemkoch mesta Trnava, a to parc. č. 8668, 8667 a 8667/4.

Rozpočet: max 50 000 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

z7

Hravý chodník v MŠ Ľudová

Zadanie sa týka rekonštrukcie plôch chodníkov materskej školy a ich čiastočné pretvorenie na mini dopravné ihrisko, na ktorom by pribudli prenosné dopravné značky, kolobežky, bicyklíky. K dispozícii by deti mali aj prilby či reflexné vesty.
Zvyšná plocha školského dvora by slúžila na rôzne pohybové hry detí na školskom dvore.

Rozpočet: 50 000 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Z5

Informačná tabuľa na cintoríne na ulici Terézie Vansovej

Informačná tabuľa s vyznačením hrobov osobností pomôže Trnavčanom vyhľadať hroby a uctiť si pamiatku uznávaných autorít mesta Trnava pochovaných na cintoríne na Ulici Terézie Vansovej.
Viaceré ulice v Trnave nesú ich mená, no len málokto dnes vie, kde je pochovaný sochár Ján Koniarek, maliar Teodor Tekel, Eva Kostolányiová, tréner Anton Malatinský, múzejník Cyril Parrák, ale tiež hádzanár Marián Hirner, futbalista Peter Valentovič, režisér Ján Režucha, a mnohí ďalší. Informačná tabuľa takúto informáciu poskytne.

Rozpočet: max 50 000 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Z6_1

Obecný dvor Modranka

V súčasnej dobe nevyužívaný a zanedbaný priestor dvora pri KD Modranka by sa po revitalizácii mohol využívať na stretnutia obyvateľov tejto miestnej časti i na rozličné spoločenské udalosti.

Rozpočet: max 50 000 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Z1

Prírodná školská záhrada – cesta za poznaním

Školský dvor materskej školy Kornela Mahra neponúka deťom dostatok možností a príležitostí na osobnostný rozvoj a poznávanie prírody. Dlhší čas nebol areál kompletne revitalizovaný.
Cieľom je vytvoriť tu priestor, kde možno pozorovať a pochopiť prírodné deje, kde možno experimentovať, získavať poznatky, schopnosti a zručnosti, kde možno vyvádzať, cvičiť i relaxovať.

Rozpočet: 50 000 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Z8

Realizácia oddychovej komunitnej zóny Pekné pole – Kopánka

Na Peknom poli momentálne chýbajú verejné plochy, ktoré by slúžili na stretávanie sa ľudí v našej štvrti. Nevyužitý priestor by sme preto radi revitalizovali výsadbou trávnikov, kríkov a stromov, osadením lavičiek, odpadkových košov, nízkeho oplotenia a umiestnením chodníka. O údržbu by sa starali obyvatelia tejto lokality.

Rozpočet: 4 990 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Z3

Špacírka Trnavou – City Walk

Vedeli ste, že vo vežiach Hrubého kostola sú v kovových guliach ukryté posolstvá pre ďalšie generácie? Že trnavské divadlo je najstaršie na Slovensku?
Tieto a iné zaujímavosti o Trnave, jej histórii aj súčasnosti by mala domácim i návštevníkom pomôcť odhaliť nová mobilná aplikácia, ktorá ich vďaka zaujímavým a vtipným textom prevedie pamiatkami Trnavy. V ponuke budú i audionahrávky v slovenčine a v ďalších ôsmych cudzích jazykoch.

Rozpočet: 36 466 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF