CHCEME

Koordinátor

Mgr. Naďa Magulová (Komunitný Montessori Klub Slnečnica o.z.)

Popis

Počas aktívnej práce s deťmi sme spozorovali pozitívny prínos montessori prístupu nielen v samotnej práci s deťmi ale aj v práci so sprevádzajúcimi rodičmi či starými rodičmi. Ich záujem a nadšenie z ponúkaných aktivít nám vnukla myšlienku zrealizovať pravidelné štvrťročné montessori herničky pre seniorov s deťmi a tým upevniť  a prehĺbiť vzťahy medzi viacerými generáciami.  Týmto by sme rady predstavili montessori pedagogiku a jej benefity aj našim starším spoluobčanom, ktorí by si u nás mohli skúsiť aktivity, ktoré prospievajú nielen jemnej motorike ale aj podporujú činnosť mozgu a pamäte.

Cieľ projektu

Cieľom nášho projektu je vytvorenie podnetného priestoru na učenie sa detí a mládeže, na trvalé sprostredkovanie príležitosti pre posilnenie dôležitých väzieb medzi mládežou a staršou generáciou obyvateľov mesta Trnava prostredníctvom práce s montessori pomôckami a aktivitami na herničkách a workshopoch organizovaných Komunitným montessori klubom Slnečnica.

Rozpočet

Montessori originálne pomôcky … 2340 €
Materiál na workshopy … 320 €
Vybavenie dielničiek … 800 €

Ostatné 570 €
SPOLU: 4 030 €

MÁME

Prvé montessori herničky pre deti a seniorov stihlo Komunitné Montessori centrum Slnečnica uskutočniť ešte pred vypuknutím COVID pandémie dňa 2.3 v priestoroch klubu.  Na začiatku, skúsené lektorky, oboznámili seniorov o základných princípoch montessori pedagogiky a následne deti sprevádzali seniorov rôznymi pripravenými aktivitami. Spätná väzba bola veľmi príjemná.

Ďalšie herničky plánuje klub Slnečnica pripraviť v októbri a novembri, ak to COVID situácia dovolí. Záujemcovia o herničky môžu kontaktovať koordinátorku projektu Naďu Magulovú

Foto: Komunitný Montessori klub Slnečnica

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE