CHCEME

Koordinátor

Mgr. Naďa Magulová (Komunitný Montessori Klub Slnečnica o.z.)

Popis

Počas aktívnej práce s deťmi sme spozorovali pozitívny prínos montessori prístupu nielen v samotnej práci s deťmi ale aj v práci so sprevádzajúcimi rodičmi či starými rodičmi. Ich záujem a nadšenie z ponúkaných aktivít nám vnukla myšlienku zrealizovať pravidelné štvrťročné montessori herničky pre seniorov s deťmi a tým upevniť  a prehĺbiť vzťahy medzi viacerými generáciami.  Týmto by sme rady predstavili montessori pedagogiku a jej benefity aj našim starším spoluobčanom, ktorí by si u nás mohli skúsiť aktivity, ktoré prospievajú nielen jemnej motorike ale aj podporujú činnosť mozgu a pamäte.

Cieľ projektu

Cieľom nášho projektu je vytvorenie podnetného priestoru na učenie sa detí a mládeže, na trvalé sprostredkovanie príležitosti pre posilnenie dôležitých väzieb medzi mládežou a staršou generáciou obyvateľov mesta Trnava prostredníctvom práce s montessori pomôckami a aktivitami na herničkách a workshopoch organizovaných Komunitným montessori klubom Slnečnica.

Rozpočet

Montessori originálne pomôcky … 2340 €
Materiál na workshopy … 320 €
Vybavenie dielničiek … 800 €

Ostatné 570 €
SPOLU: 4 030 €

MÁME

Cieľom projektu bolo vybaviť komunitné centrum Montessori Klub Slnečnica originálnymi montessori pomôckami a vybavením, a tým vytvoriť podnetné prostredie na učenie sa detí, mládeže, spolu so staršou generáciou Trnavčanov.

V marci 2020 sa uskutočnil prvý montessori seminár s účasťou 22 seniorov a 12 rodičov detí. Na prvom herničkovom bloku  si účastníci mohli vyskúšať tieto originálne montessori pomôcky. V pláne bolo uskutočniť ďalšie 3 stretnutia (jún, september, december 2020). Plánované stretnutia boli zrušené z dôvodu protiepidemiologických opatrení voči predchádzaniu prenosu COVID-19. Keďže práve táto skupina našej generácie, teda seniorov, bola najviac ohrozená, ostatné štvrťročné herničky sa neuskutočnili.

Výstupy projektu vyhodnocujeme ako čiastočné.  Záujemcovia o herničky môžu i naďalej kontaktovať koordinátorku projektu Naďu Magulovú

Foto: Komunitný Montessori klub Slnečnica

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE