O dobré nápady nebola núdza ani v druhom kole participatívnych stretnutí

Aj druhé kolo participatívnych stretnutí prilákalo Trnavčanov, ktorí sa so svojím nápadom chcú uchádzať o podporu v tomto roku participatívneho rozpočtu. Doterajší zoznam predložených projektov a zadaní sa tak rozšíril o nasledovné návrhy:

V komunite Sociálne témy:

Budúcnosť inak – projekt určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zameraný na rozvíjanie ich zručností a vedomostí. Išlo by o formu popoľudňajšieho klubu, kde by sa deti mohli venovať školským úlohám, ale tiež pracovať na vlastných projektoch. Ďeťom by bola poskytovaná aj strava.
Potrebuje Trnava dostupné nájomné bývanie? – ide o projekt zameraný na prednášky a workshopy zaoberajúce sa touto problematikou

V komunita Rôzne
Zážitkové učenie – išlo by o vzdelávanie zážitkovou formou pre deti vo veku od sedem do dvanásť rokov, ktoré by prebiehalo raz mesačne vždy na inú zaujímavú tému
Projekt pre pomoc opusteným mačkám – išlo by o pokračovanie projektu schváleného v participatívnom rozpočte 2018, s tým, že v ďalšom roku by sa rozšíril o informačnú kampaň, ktorá by motivovala Trnavčanom, aby zabránili kastráciou neželanému rozmnožovaniu mačiek
Materské centrum na Prednádraží – podpora vybudovania centra pre mamičky v tejto lokalite mesta
Ľad pre všetkých – zámerom projektu je vytvoriť podmienky na pravidelné športovanie – korčuľovanie detí s Downovým syndrómom a ich rodín

Tretie kolo stretnutí sa začalo v utorok 16. apríla, otvorila ho komunita Kultúra. Všetky termíny ďalších stretnutí sú zverejnené na našej stránke aj facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu. Stretnutia sa konajú vždy o 17.30 h v zasadačke primátora na radnici (Hlavná 1).
Na to, aby mohli záujemcovia svoj projekt posunúť ďalej a uchádzať sa o podporu verejnosti v septembrovom hlasovaní, je potrebné zúčastniť sa na aspoň dvoch stretnutiach príslušnej participatívnej komunity. Tretie kolo je tak poslednou možnosťou pre záujemcov prísť a odprezentovať svoj nápad. Všetky návrhy budú následne konzultované s príslušnými odbormi na Mestskom úrade. Hlasovať o nich sa bude v septembri.

Pridaj komentár