CHCEME

Koordinátor

Paulína Radimáková (Centrum Koburgovo)

Anotácia

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na prácu s deťmi z Coburgovej ulice v Trnave, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením – vytvoriť komunitný priestor, v ktorom budeme môcť v priebehu roka 2018 na pravidelnej báze realizovať aktivity s deťmi, rozvíjať ich schopnosti, talent a sociálne kompetencie. Za aktívnej participácie rodičov sa budeme starať o tento priestor, čím prispejeme k skvalitneniu kultúrneho života detí. Našou snahou je vytvoriť komunitný priestor a realizovať aktivity, ktoré by mali viesť k stmeleniu miestnej komunity a vo výraznej miere prispieť k vzniku zdravých medziľudských vzťahov a skrášleniu okolia. Vďaka priestoru, kde deti budú môcť vykonávať uspokojujúcu prácu, budú silnejšie vnímať zmysel a potrebu spoločenstva a upevňovať si vzťah k prostrediu, v ktorom žijú. Celkovým cieľom je vytvorenie podmienok a facilitácia spoločného rastu komunity.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je rozvoj zdravého potenciálu detí vďaka skvalitneniu životného prostredia deti na Coburgovej ulici a vďaka realizácii voľnočasových aktivít zameraných na zmysluplné vyplnenie voľného času v ich prirodzenom prostredí.

Rozpočet

Materiál na aktivity s deťmi (papiere, farbičky, športové a iné vzdelávacie pomôcky) … 300 €
Nová maringotka … 1 500 €
Oplotenie a brána (rozmer komunitného priestoru cca 34 x 12 m) …
900 €
Zariadenie v komunitnom priestore (skriňa, stoličky, lavička, stôl, …) …
500 €
Pracovné náradie (rýl, hrable…) … 50 €
Materiál na úpravu pozemku (hlina, osivo trávy…) … 50 €
WC (latrína a chemické WC…) … 160 €
Honorár lektora aktivít (100 € mesačne x 6 mesiacov) … 600 €
Honorár dozorcu areálu (80 € mesačne x 9 mesiacov) … 720 €
SPOLU 4 780 €
Celkové náklady na realizáciu projektu (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu) … 6 780 €

MÁME

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú vďačné za každú minútu času, ktorú im dobrovoľníci napĺňajú zaujímavými tvorivými či športovými aktivitami. Vďaka podpore občanov a prostriedkom z participatívneho rozpočtu sa neziskovke Centrum Koburgovo podarilo na Coburgovej ulici vytvoriť pekný vonkajší priestor s maringotkou, kde sa týmto deťom môžu plnohodnotne venovať.

Foto: Juraj Štofej

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE