Participatívne komunity

V pilotnom ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu boli otvorené nasledovné participatívne komunity:

ZELEŇ

VEREJNÝ PRIESTOR 

DOPRAVA

KULTÚRA

SENIORI 

DETI A RODINA

Výsledné poradie projektov 2016

Občianske hlasovanie a deliberácia koordinátorov určili finálne poradie projektov uvedené v tabuľke. Hoci bolo spočiatku na Participatívny rozpočet pre Trnavu 2016 vyhradených 20 000 €, na návrh primátora Trnavy schválený mestským zastupiteľstvom podporila samospráva všetkých 15 projektov aktualizáciou rozpočtu o ďalších 19 500 €.

Vďaka celkovej sume 39 500 € mohli byť zrealizované všetky nápady pilotného ročníka so zámerom motivovať občanov do participácie.

PoradieProjektKoordinátor Rozpočet (v eurách)
spolu 39 423, 32
1.Mobiliár mestskej promenády Anna Šimončičová 1 880
2.Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situáciiKristína Königová600
3.Vedomá TrnavaJakub Vríčan 4 200
4.Tančiareň pre seniorovŽela Ondrušková 2 272
5.Tajuplná Trnava Marta Jašureková 1 600
6.Sídliskový kontajner na separáciu bioodpaduOndrej Gerula 1 420
7.Revitalizácia átria v malometrážnych bytochMária Masaryková4 570
8.Petangové ihrisko pre seniorovIgor Cvik 846, 32
9.Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste Bohuslav Lenghardt 145
10.Ovocná oáza na ZŠ s MŠ Vančurova Petra Psotová 5 000
11.Komunitný park v Modranke Juraj Šarmír 5 000
12.Plochy pre street art a grafity Peter Svinčák450
13.Revitalizácia Slovanskej ulice Denisa Štefánik 5 000
14.Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského Michaela Rakúsová2 440
15. Deti píšu deťom (príbehy) Pavol Vančo 4 000

Proces výberu projektov 2016

Konečný výber víťazných projektov mal v roku 2016 tri formy – fyzickú, internetovú a deliberáciu (verejné zvažovanie). Prvých dvoch sa mohol zúčasniť každý, kto mal trvalý alebo prechodný pobyt v Trnave a vek nad 15 rokov. Ľudia si mohli vybrať, či budú hlasovať prostredníctvom tlačeného hlasovacieho lístka alebo online cez elektronický formulár.

Internetové hlasovanie bolo spustené od pondelka 23. mája do nedele 29. mája na našej stránke. Po vyplnení osobných údajov ste mohli zakliknúť hlasovať za minimálne štyri a meximálne šesť projektov, ktorým ste chceli dať svoj hlas. Táto forma hlasovania mala v celkovom procese výberu víťazných projektov váhu 10 percent, keďže vyplnenie online formulára je najmenej časovo náročné a dá sa uskutočniť v priebehu pár minút v pohodlí domova.

Fyzické hlasovanie prebiehalo súbežne s internetovým, teda v rovnakom májovom týždni. Počas víkendu 21. a 22. mája boli do domácností distribuované hlasovacie lístky spolu s obálkami. Hlasovací lístok tvorili dve časti – informačná (informácie a pokyny o hlasovaní) a hlasovacia časť (možnosť vybrať spomedzi projektov minimálne štyri a maximálne šesť, ktoré by mali byť podporené z financií participatívneho rozpočtu). Vyplnený hlasovací lístok sa vkladal do priloženej obálky s logom Mesta Trnavy a Participatívneho rozpočtu a vhodil sa do hlasovacej urny na jednom z trinástich zberných miest v rámci mesta. Rovnako bola možnosť vyzdvihnúť si ďalšie hlasovacie lístky a obálky u informátora na radnici (Hlavná 1) alebo na Mestskom úrade (Trhová 3). Táto forma hlasovania mala v celkovom procese váhu 40 percent.

Verejné zvažovanie, tzv. deliberácia bola treťou formou výberu víťazných projektov. Tento proces bol vyhradený pre jednotlivých koordinátorov, ktorí v utorok 24. mája vzájomne hodnotili svoje projekty. Deliberácia mala najväčší podiel na celkovom výsledku – váhu 50 percent. Ide totiž o náročný niekoľkohodinový proces, ktorý si vyžaduje sústredenie, trpezlivosť, schopnosť načúvať druhým a robiť kompromisy. Na začiatku deliberácie si jej účastníci dohodli kritériá, na základe ktorých budú projekty hodnotiť (žiaden koordinátor však nehodnotí vlastný projekt). Následne o jednotlivých návrhoch diskutovali. Pod vedením facilitátora, ktorý debatu usmerňoval, tak dospeli k spoločnému posúdeniu potreby a kvality jednotlivých projektov. Deliberácia je vyvrcholením participatívnych procesov, keďže ide o spoločné rozhodovanie o spoločných peniazoch, alebo povedané inak „naše dane – naše rozhodnutia“.